بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست‌های ضمیری در گویش کاخکی

شهلا شریفی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  گویش کاخکی از گویش‌‌های جنوب خراسان رضوی است که در بخشی به همین نام (از بخش‌‌های دوگانه شهر گناباد ) تکلم می شود. تا آنجا که بررسی‌‌ها نشان می دهد این گویش به همراه دو گویش دیگر(خانیکی و فردوسی)، تنها گویش‌های شناخته شده زبان فارسی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی محسوب می شوند که نظام حالت ارگتیو دارند. وجود حالت ارگتیو سبب شده ...  بیشتر

بررسی جایگاه و کارکرد مقوله نفی در تحلیل ساختی فارسی و تبیین فرایند منفی سازی

سید محمد حسینی معصوم

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  یکی از تمایز‌های مهم در تحلیل‌های نحوی تمایز میان مقوله‌های واژگانی و مقوله‌های نقشی است. همچنان که دستور زایشی مراحل سیر خود را طی می‌کند، اهمیت مقوله‌های نقشی در تحلیل ساختی و توضیح و تبیین مراحل اشتقاق عبارت‌ها و جملات بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌گیرد. در این پژوهش، ضمن بررسی آرای مختلف در زمینه جایگاه و نحوه عملکرد یکی از ...  بیشتر

تبیین نقشی از حذف به قرینه در جملات هم پایه زبان فارسی

محمد راسخ مهند

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  هدف این مقاله تبیین نقشی حذف به قرینه در جملات هم پایه زبان فارسی است. ابتدا به بررسی این نکته پرداخته ایم که حذف به قرینه در کدام یک از بخش های جملات مرکب زبان فارسی امکان پذیر است، و این الگو چه نسبتی با ویژگی های رده شناختی حذف به قرینه در زبان های مختلف دارد. این مقایسه نشان می دهد در زبان های مختلف برای حذف به قرینه قاعده خاصی وجود ...  بیشتر

بازنمایی نقش زنان در ادبیّات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی

صدیقه سادات مقداری؛ رضا زمردیان؛ اعظم استاجی؛ مهدی مشکوة‌الدینی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  در سه دهه اخیر تحلیل دقیق زبان و گفتمان و بررسی های انتقادی در علوم انسانی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. گفتمان شناسی انتقادی از جمله نظریاتی است که تأثیرات منفی کاربرد زبان در ایجاد و حفظ روابط قدرت و سلطه را در جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. از این رو نابرابری های اجتماعی از جمله تبعیض نژادی، مذهبی، سنی، جنسی، موقعیتی از ...  بیشتر

تحول سازوکار صورت منطقی از نظریه اصل‌ها و پارامتر‌ها تا برنامه کمینه‌گرا

سعید فکری؛ ضیاء موحد؛ نادر جهانگیری

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  صورت منطقی در دو نظریه متاخر چامسکی ـ نظریه اصل‌ها و پارامترها وبرنامه کمینه گرا -، سطحی از دستور است که به آن نحو پنهان گفته می‌شود. این سطح با الگوگیری از منطق محمولات عهده دار تعبیر ساخت‌هایی نحوی در سطح معنای منطقی است. صورت منطقی برخلاف منطق محمولات مبتنی بر اصل‌ها و قاعده‌های نحوی است و به همین دلیل به آن صورت منطقی گفته ...  بیشتر

بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین هسته اسمی فارسی

زهرا لبافان‌خوش؛ علی درزی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  یکی از نکات مهم در نظریّة ساخت گروهی، بررسی سطح فرافکن وابسته‌های مقوله‌های دستوری گوناگون است. مقالة حاضر به بررسی سطح فرافکن وابسته‌های پسین اسم براساس نظریّة ایکس- تیره می‌پردازد. در این مقاله نشان می‌دهیم برخلاف ادعای مطرح شده در برخی از تحلیل‌های پیشین (سمیعیان1983 و قمشی(1996) ) وابسته‌های پسین هسته اسمی قادر به پذیرش وابسته ...  بیشتر

تحلیل رابطه میان تغییر منحنی‌های زیروبمی گفتار و بیان احساس در زبان فارسی با تکیه بر مدل پیوستگی خیزان - افتان

الخاص ویسی؛ بتول علی ن‍ژاد

دوره 3، شماره 5 ، دی 1390

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل اکوستیکی مشخصه‌های نوایی گفتار و کشف میزان همبستگی آنها با سه احساس اصلی (خشم، غم و شادی) در مقایسه با حالت خنثی و نیز توزیع الگوهای زیر و بمی در آغاز و پایان پاره گفت ها در زبان فارسی می‌پردازد. در این جستار با استناد به مدل پیوستگی خیزان – افتان(RFC) به تحلیل و اندازه گیری پارامترهای اکوستیکی پرداخته و در ...  بیشتر