نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

صورت منطقی در دو نظریه متاخر چامسکی ـ نظریه اصل‌ها و پارامترها وبرنامه کمینه گرا -، سطحی از دستور است که به آن نحو پنهان گفته می‌شود. این سطح با الگوگیری از منطق محمولات عهده دار تعبیر ساخت‌هایی نحوی در سطح معنای منطقی است. صورت منطقی برخلاف منطق محمولات مبتنی بر اصل‌ها و قاعده‌های نحوی است و به همین دلیل به آن صورت منطقی گفته می‌شود. صورت منطقی هر چند به تعبیر سازه برحسب دامنه ، می‌پردازد؛ اما بخش کامل معنایی نیست و معنای نهایی جمله با توجه به عوامل چندگانه معنایی تعیین می‌شود که صورت منطقی تنها یکی از آن‌هاست. صورت منطقی دارای دو روش متفاوت تعبیری در نظریه اصل‌ها و پارامتر‌ها و برنامه کمینه گراست. این مقاله با بررسی این موضوع در دو زیر بخش جداگانه، چنین نتیجه گیری کرده است که قاعده اصلی در نظریه اصل‌ها و پارامترها ـ قاعده ارتقاء ـ توانایی تعبیر همه ساخت‌های دارای سور را ندارد. اما برنامه کمینه گرا علاوه بر اینکه چنین سازه‌هایی را می‌تواند تعبیر کند از روش‌های کمتری هم استفاده می‌کند؛ بنابراین نسبت به نظریه نخست، کارآمدتر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evolution of Logical Form from Principles and Parameters to the Minimalist Program

نویسندگان [English]

  • Saeed Fekri
  • Zia Movahhed
  • Nader Jahangiri

چکیده [English]

Logical form or Covert syntax is a syntactic level introduced in recent generative approaches. Using the ideas of first-order predicate logic, it interprets the strings whose elements cannot move in s–structure, because an element moves if it does not acquire its necessary scope. But unlike the predicate logic, logical form is based on syntactic principles and rules. Therefore, logical form is a syntactic level, a level with no phonetic representation. Although its main function is to interpret structures, it is not a complete semantic component. Logical form has two different interpretation methods in GB theory and the minimalist program. This article seeks to analyze these differences. It concludes that: 1. the main rule in GB theory – raising rule – cannot interpret sentences with two quantifiers perfectly, and 2. using fewer procedures, logical form in the minimalist program is more efficient than the one in GB theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logical form
  • scope
  • c-command
  • covert syntax
CAPTCHA Image