اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید حسین فاطمی
سردبیر: دکتر مهدی مشکوه الدینی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۲۳۳
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۶۹X
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: (علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه

ضریب تاثیر: 0.116

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مزینانی
 • اعظم استاجي
 • امیر کریمی پور
 • بتول علی نژاد
 • جلیل اله فاروقی هندوالان
 • زهرا حامدی شیروان
 • سکینه نویدی باغی
 • شهلا شریفی
 • عطیه کامیابی گل
 • علی ایزانلو
 • علی علیزاده
 • محرم رضایتی کیشه خاله
 • محمد راسخ مهند
 • مسعود خوش‌ سلیقه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژ‍وهشی

فرآیند حذف در زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا, فرزانه تاج آبادی, آیلین فیروزیان پور اصفهانی

کاربرد پرسشی‌ها در بازجویی

پریسا نجفی, فریده حق بین