نشریه زبان شناسی و گویش های خراسان مجله‌ای علمی-پژوهشی مربوط به رشته زبان شناسی است که در قالب فصلنامه منتشر می شود. این نشریه انتشار مقالات پژوهشی اصیل و باکیفیت در تمام شاخه های اصلی زبان شناسی و همچنین شاخه‌های بین رشته ای ان را مد نظر دارد اما با توجه به این که در خراسان منتشر می شود به مقالاتی که در رابطه با گویشهای خراسان نگاشته شوند، توجه خاص دارد و چنین مقالاتی را در اولویت چاپ قرار می‌دهد. این نشریه تلاش دارد با انتشار مقالاتی که می توانند درک ما را از زبانشناسی بطور اعم و زبانشناسی ایرانی بطور اخص بالا ببرند، سهمی در پیشبرد علم زبان شناسی در ایران داشته باشد.

اهداف نشریه

 انتشار مقالات با کیفیت و اصیل در تمام شاخه‌های اصلی زبانشناسی

 انتشار مقالات بینارشته‌ای مرتبط با زبانشناسی

 انتشار مقالات تخصصی مرتبط با گویش‌های خراسان با نگاه ویژه

چشم‌انداز نشریه

ارتقای پژوهش‌های زبانشناسی به زبان فارسی  

آشنایی جامعۀ علمی فارسی‌زبان با رویکردهای نوین زبانشناسی

بومی‌سازی نظریه‌های زبانشناسی در مطالعات زبانها و گویشهای ایرانی به ویژه خراسان