اهداف نشریه

 انتشار مقالات با کیفیت و اصیل در تمام شاخه‌های اصلی زبانشناسی

 انتشار مقالات بینارشته‌ای مرتبط با زبانشناسی

 انتشار مقالات تخصصی مرتبط با گویش‌های خراسان با نگاه ویژه

چشم‌انداز نشریه

ارتقای پژوهش‌های زبانشناسی به زبان فارسی  

آشنایی جامعۀ علمی فارسی‌زبان با رویکردهای نوین زبانشناسی

بومی‌سازی نظریه‌های زبانشناسی در مطالعات زبانها و گویشهای ایرانی به ویژه خراسان