کسب رتبه «ب» در ارزیابی وزارت علوم سال 1401
نشریه علمی زبانشناسی و گویش های خراسان  در ارزیابی سال 1401 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  موفق به کسب رتبه "ب" شد .  

مطالعه بیشتر

مجله زبانشناسی و گویش های خراسان شمارۀ پیاپی 21، پاییز و زمستان 1398 در مگیران نمایه شد.
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان شمارۀ پیاپی 21، پاییز و زمستان 1398 در مگیران نمایه شد

مطالعه بیشتر