راهنمای  شرایط تدوین  و پذیرش مقاله

 1- مقاله به ترتیب شامل چکیده (حداکثر 250 واژه، شامل اشاره به مسئله، هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش)، کلیدواژه‌ها (حداکثر  6 واژه و یا عبارت)، مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روش‌شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری‌ باشد. مجله از پذیرش مقاله‌های بلند (بیش از 8000 واژه) معذور است. ضمنا ضروری است در انتهای فایل اصلی مقاله چکیدۀ انگلیسی بدون نام نویسندگان درج شود. 

  2- ارسال مقاله به صورت تایپ شده با قلم لوتوس 13، مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، از طریق سامانۀ الکترونیکی به صورت دو نسخه: یک نسخه وُرد با درج مشخصات کامل نویسنده(ها) (شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی، نام دانشگاه یا مؤسسه و ایمیل نویسنده(ها)) و دیگری، نسخه پی‌دی‌اف بدون درج مشخصات نویسنده(ها) انجام شود. نام فایل‌ها می‌بایست دو حرف اول نام خانوادگی نویسنده(ها) باشد. مقاله‌های دریافتی بازگردانده نمی‌شود.

   3- ارسال چکیدۀ انگلیسی (حداکثر 250 واژه)، در صفحۀ جداگانه، به همراه عنوان مقاله، نام نویسنده(ها)، مرتبۀ دانشگاهی و مؤسسه/ مؤسسات متبوع نیز، الزامی است.

   4- منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده(ها) به شرح زیر آورده شود:

 کتاب: نام خانوادگی، نام. تاریخ انتشار (درون دوهلال).  نام کتاب (ایتالیک و پررنگ). نوبت چاپ یا ویراست. محل نشر: نام ناشر.

– کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام. تاریخ انتشار (درون دوهلال). نام کتاب (ایتالیک و پررنگ). ترجمه [نام و نام خانوادگی مترجم]. تاریخ انتشار ترجمه (درون دوهلال). محل نشر ترجمه: نام ناشر ترجمه.

– مقاله: نام خانوادگی، نام. تاریخ انتشار (درون دوهلال). عنوان مقاله. نام نشریه (ایتالیک و پررنگ)، دوره/ سال، شماره، شماره صفحات مقاله.

– مجموعه‌ها: نام خانوادگی، نام. تاریخ انتشار (درون دوهلال). عنوان مقاله. در [نام و نام خانوادگی ویراستار یا گردآورنده] (ویراستار/ گردآورنده)، نام مجموعه مقالات (ایتالیک و پررنگ) (شماره صفحات). محل نشر: نام ناشر.

– پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتی (درون دوهلال)، عنوان موضوع، نام و نشانی پایگاه اینترنتی (ایتالیک و پررنگ).

–پایان‌نامه/ رساله: نام خانوادگی، نام دانشجو. تاریخ انتشار (درون دوهلال). عنوان پایان‌نامه یا رساله (ایتالیک و پررنگ). پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری منتشرنشده (درون دوهلال)، نام دانشکده، نام دانشگاه.

   5- ارجاعات در متن مقاله میان دو هلال (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شمارۀ صفحه یا صفحات مورد نظر) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهای مستقیم بیش از 40 واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از دو طرف درج شود. 

  6- برابرهای لاتین نام‌ها و اصطلاحات تخصصی در اولین کاربرد به صورت پانویس داده شود.

 7- مقاله نباید در هیچ یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده(ها) موظف‌اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ شده و یا پذیرش چاپ آن تأیید شده است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند.

  8- مجله فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی (شامل شاخه‌های اصلی و میان‌رشته‌ای) و حاصل پژوهش اصیل نویسنده(ها) باشد، اما پژوهش‌های مربوط به گویش‌های خراسان از توجه ویژه برخوردار خواهند بود.

   9- مجله در ویراستاری مقاله آزاد است.

 10- نویسنده(ها) نسبت به آرا، نظریات و مطالب ارائه شده در مقاله خود مسئول هستند.

 11- نویسنده(ها) می‌توانند مقاله‌های حاوی نوآوری علمی ـ پژوهشی خود را با مراجعه به سایت https://jlkd.um.ac.ir از طریق سامانه مربوط ارسال نمایند.

  12- ترتیب نام نویسنده‌ها و نویسنده مسئول، بعد از دریافت مقاله، به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

  13- پذیرش نهایی مقاله با شورای هیئت تحریریه مجله است.

 14- این نشریه در بررسی مقالات از سامانه مشابهت یابی سیناوب (همیاب) به نشانی https://hamyab.sinaweb.net/ استفاده می‌کند.