فهرست داوران سال 1399

تحصیلات

سمت / سازمان

رتبه علمی

 پست الکترونیکی

نام خانوادگی

نام

دکترای تخصصی

فردوسی مشهد

استادیار

shimaebrahimi@um.ac.ir

ابراهیمی

شیما

دکترای تخصصی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار

vahidehabolhasani@yahoo.com

ابوالحسنی زاده

وحیده

دکترای تخصصی

فردوسی مشهد

سایر

elhamakhlaghi80@gmail.com

اخلاقی باقوجری

الهام

دکترای تخصصی

   

estajiz@yahoo.com

استاجی

اعظم

دانشجوی دکترا

دانشگاه فردوسی مشهد

سایر

fahaakbarpour@gmail.com

اکبرپور

حامد

دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

aliizanloo@um.ac.ir

ایزانلو

علی

 

دانشگاه بوعلی سینا

 

raheleh.izadifar@gmail.com

ایزدی فر

راحله

دکترای تخصصی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد

aaliahangar@gmail.com

آهنگر

عباسعلی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

bameshki@um.ac.ir

بامشکی

سمیرا

دکترای تخصصی

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،

سایر

boozari@um.ac.ir

بوذری

امیر

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

mo_po532@yahoo.com

پردل

مجتبی

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

سایر

hamedishirvan@gmail.com

حامدی شیروان

زهرا

 

تهران

 

khodgar@tums.ac.ir

دادگر

هوشنگ

دکترای تخصصی

دانشگاه کردستان

 

dehghan_m85@yahoo.com

دهقان

مسعود

دکترای تخصصی

دانشگاه بوعلی سینا

استاد

mrasekhmahand@yahoo.com

راسخ مهند

محمد

دکترای تخصصی

دانشگاه پیام نور

استاد

zandi@pnu.ac.ir

زندی

بهمن

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

shahlasharifi@hotmail.com

شریفی

شهلا

دکترای تخصصی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

asharifi@uk.ac.ir

شریفی مقدم

آزاده

 

فردوسی مشهد

 

maryamsalehinia@yahoo.com

صالحی نیا

مریم

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

n_sabouri@yahoo.com

صبوری

نرجس

دکترای تخصصی

تربیت مدرس

استادیار

hayatameri@yahoo.com

عامری

حیات

دکترای تخصصی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

alinezhadbatool@gmail.com

علی نژاد

بتول

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی

دانشیار

alalizadeh@um.ac.ir

علیزاده

علی

 

کرمان

 

m-ghonchepour@yahoo.com

غنچه پور

موسی

دکترای تخصصی

پیام نور

دانشیار

m_ghiasian@pnu.ac.ir

غیاثیان

مریم سادات

دکترای تخصصی

دانشگاه بیرجند

استادیار

jfaroughi@birjand.ac.ir

فاروقی هندوالان

جلیل اله

دانشجوی دکترا

دانشگاه فردوسی مشهد

سایر

ma.fazaeli@stu-mail.um.ac.ir

فضائلی

سیده مریم

دکترای تخصصی

گروه زبان شناسی رایانه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری، شیراز، ایران.

استادیار

hfalahi2@yahoo.com

فلاحی

محمدهادی

دانشجوی دکترا

دانشگاه امام رضا (ع)

مربی

aida.firooziyan@gmail.com

فیروزیان

آیدا

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

ailin_firooziyan@yahoo.com

فیروزیان پور اصفهانی

آیلین

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

farzadghaemi@yahoo.com

قائمی

فرزاد

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

kamyabigol@mail.um.ac.ir

کامیابی گل

عطیه

دکترای تخصصی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

akord@modares.ac.ir

کرد زعفرانلو

عالیه

 

دانشگاه اصفهان

 

amir.karimipour680@gmail.com

کریمی پور

امیر

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

دانشیار

b_m_bakhtiari@yahoo.com

محمودی بختیاری

بهروز

دکترای تخصصی

دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

gmodarresi@yahoo.com

مدرسی قوامی

گلناز

دکترای تخصصی

دانشگاه صنعتی شاهرود

استادیار

fmp59i@gmail.com

معزی پور

فرهاد

دکترای تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد/پیام نور

استادیار

sediqe2006@yahoo.com

مقداری

صدیقه سادات

دانشجوی دکترا

ولیعصر رفسنجان

سایر

h.molaei@vru.ac.ir

مولایی کوهبنانی

حامد

دانشجوی دکترا

ولیعصر رفسنجان

سایر

h.molaei@vru.ac.ir

مولایی کوهبنانی

حامد

دکترای تخصصی

دانشگاه بوعلی سینا

دانشیار

mnkohan@yahoo.com

نغزگوی کهن

مهرداد

 

 

 فهرست داوران سال 1398

سمت / سازمان

تحصیلات

رتبه علمی

 پست الکترونیکی

نام خانوادگی

نام

 

دکترای تخصصی

 

estajiz@yahoo.com

استاجی

اعظم

فردوسی مشهد

دکترای تخصصی

سایر

elhamakhlaghi80@gmail.com

اخلاقی باقوجری

الهام

گناباد

دکترای تخصصی

استادیار

oazad62@yahoo.com

آزاد

امید

دانشگاه اصفهان

   

amir.karimipour680@gmail.com

کریمی پور

امیر

دانشگاه پیام نور

دکترای تخصصی

دانشیار

a.najafian@pnu.ac.ir

نجفیان

آرزو

دانشگاه علامه طباطبائی

   

mirzaei.azade@gmail.com

میرزایی

آزاده

دانشگاه تربیت مدرس

   

ailin_firooziyan@yahoo.com

فیروزیان پور اصفهانی

آیلین

دانشگاه اصفهان

دکترای تخصصی

دانشیار

alinezhadbatool@gmail.com

علی نژاد

بتول

دانشگاه شهرکرد

دکترای تخصصی

استادیار

b_jam47@yahoo.com

جم

بشیر

دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکترای تخصصی

سایر

parsa.bamshadi@gmail.com

بامشادی

پارسا

دانشگاه اصفهان

دکترای تخصصی

استادیار

hadaeghrezaei@gmail.com

رضائی

حدائق

دانشگاه فردوسی مشهد

   

ghazizadeh@um.ac.ir

قاضی زاده

خلیل

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای تخصصی

سایر

hamedishirvan@gmail.com

حامدی شیروان

زهرا

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای تخصصی

مربی

yazdanisara83@gmail.com

یزدانی

سارا

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجوی دکترا

سایر

nrbsh.sh@gmail.com

نوربخش

سهیلا

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای تخصصی

دانشیار

shahlasharifi@hotmail.com

شریفی

شهلا

دانشگاه اتاوا، کانادا

دکترای تخصصی

استادیار

neishabour@hotmail.com

رقیب دوست

شهلا

دانشگاه فردوسی مشهد/پیام نور

دکترای تخصصی

استادیار

sediqe2006@yahoo.com

مقداری

صدیقه سادات

دانشگاه فردوسی

دکترای تخصصی

دانشیار

alalizadeh@um.ac.ir

علیزاده

علی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجوی کارشناسی ارشد

 

aliizanloo@um.ac.ir

ایزانلو

علی

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکترای تخصصی

استادیار

fmp59i@gmail.com

معزی پور

فرهاد

دانشگاه زابل

دکترای تخصصی

 

nouramahbube@yahoo.com

نورا

محبوبه

دانشگاه حکیم سبزواری

دکترای تخصصی

استادیار

mah_elyasi@yahoo.co.uk

الیاسی

محمود

دانشگاه فردوسی مشهد

   

sheibanian@ferdowsi.um.ac.ir

شیبانیان

مریم

پیام نور

دکترای تخصصی

دانشیار

m_ghiasian@pnu.ac.ir

غیاثیان

مریم سادات

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای تخصصی

استادیار

khoshsaligheh@um.ac.ir

خوش‌ سلیقه

مسعود

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای تخصصی

استادیار

n_sabouri@yahoo.com

صبوری

نرجس

اصفهان

دکترای تخصصی

دانشیار

vali.rezai@gmail.com

رضایی

والی