تاریخچه نشریه

اولین شماره مجله زبانشناسی در سال 1388 با امتیاز علمی - پژوهشی به چاپ رسید .

حوزه و تخصص نشریه

زبانشناسی و گویشهای خراسان

  هدف و چشم انداز نشریه

مجله زبان شناسی و گویش های خراسان مجله‌ای علمی-پژوهشی مربوط به رشته زبان شناسی است که در قالب دوفصلنامه منتشر می شود. این مجله انتشار مقالات پژوهشی اصیل و باکیفیت در تمام شاخه های اصلی زبان شناسی و همچنین شاخه‌های بین رشته ای ان را مد نظر دارد اما با توجه به این که در خراسان منتشر می شود به مقالاتی که در رابطه با گویشهای خراسان نگاشته شوند، توجه خاص دارد و چنین مقالاتی را در اولویت چاپ قرار می‌دهد. این مجله تلاش دارد با انتشار مقالاتی که می توانند درک ما را از زبانشناسی بطور اعم و زبانشناسی ایرانی بطور اخص بالا ببرند، سهمی در پیشبرد علم زبان شناسی در ایران داشته باشد.