نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از تمایز‌های مهم در تحلیل‌های نحوی تمایز میان مقوله‌های واژگانی و مقوله‌های نقشی است. همچنان که دستور زایشی مراحل سیر خود را طی می‌کند، اهمیت مقوله‌های نقشی در تحلیل ساختی و توضیح و تبیین مراحل اشتقاق عبارت‌ها و جملات بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌گیرد. در این پژوهش، ضمن بررسی آرای مختلف در زمینه جایگاه و نحوه عملکرد یکی از مقوله‌های نقشی، یعنی مقوله نقشی نفی، با ارائه شواهدی به ردّ نظریه‌ای می‌پردازیم که جایگاه مقوله یاد شده را بر فراز گروه زمان در نظر می‌گیرد. بر این اساس، فرافکن نفی در فارسی را سازة بلافصل مشرف برگروه فعلی بالایی(vP) در نظر می‌گیریم. در این تحلیل، هنگامی که در جمله فعل کمکی (پس از فعل اصلی) یا فعل وجهی (پیش از فعل) وجود دارد، مجموعة v که شامل فعل اصلی است به فعل کمکی یا وجهی منضم می‌شود. سپس عنصر نفی از گره Neg حرکت کرده و به ساخت حاصل از این اشتقاق افزوده می‌شود. پس از حرکت عنصر نفی از Neg به T، این عنصر به سازه متشکل از فعل وجهی و فعل اصلی متصل می‌شود و صورت دستوری منطبق بر ترتیب خطّی روساختی فعل منفی (نـ + خواهد + نوشت) را تولید می‌کند. همچنین برای نخستین بار فرمولی مبتنی بر برنامه کمینه گرا جهت منفی سازی جمله‌های فارسی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Function of Negation Category in the Syntactic Analysis of Persian; An Account of the Negation Process

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum

چکیده [English]

One of the main dichotomies in syntactic analyses deals with the distinction between lexical and functional categories. Functional categories gain in stature as the generative grammar moves ahead. They come into play in explaining the derivation stages of phrases and sentences. The present study critically evaluates different approaches to the role and function of one of these functional categories, namely negation. Given the evidence provided in the paper, the researcher rejects the proposal that this category is located above TP. Rather, it is suggested that NegP immediately dominates [little]vP. Accordingly, when there is a tense auxiliary (after the main verb) or a modal (before the main verb), the structure in v which includes the main verb is incorporated into the tense auxiliary or modal in the T node. Then, the negative morpheme (ne/næ) moves from Neg to T, joining the aforementioned resulting constituent. After this movement, the negation morpheme is attached to the modal+main verb combination, thus yielding the well-formed surface order of the negative verbs (næ-xahæd neve∫t). Moreover, for the first time, a minimalist model is suggested for the negation of passive sentences in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimalist Program
  • Syntax
  • functional categories
  • Persian
  • negation
CAPTCHA Image