بررسی فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی در چارچوب زبانشناسی شناختی

محمود نقی زاده؛ منوچهر توانگر؛ محّمد عموزاده

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعة رابطة میان تفکّر فضایی و ساختار زبانی منعکس کننده آن در زبان فارسی است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه لایبنیتس مبنی بر نسبی بودن نمود فضا در زبان و با استناد به الگوی لوینسون (2006) در تقسیم بندی حوزه فضا، به مطالعه فرایند ساختاری شدن مفهوم فضا در زبان فارسی می پردازیم. داده‌های زبانی مورد نیاز، از میان ...  بیشتر

بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان فارسی

والی رضایی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  ساخت‌های سببی درنظام ذهنی بشر و در نتیجه درنظام زبانی همة زبان‌های دنیا، نقش بسیار اساسی دارد. در این تحقیق سعی شده است، پس از بررسی انواع ساخت‌های سببی از دیدگاه رده‌شناختی، با استفاده از انگاره ساختواژه- بنیاد و همچنین انگاره پیشنهادی سونگ، روی گروه اسمی سببی ‌ساز و سببی ‌پذیر ، تأکید بیشتری شود؛ همچنین بر اساس سلسله مراتب جانداری، ...  بیشتر

بررسی حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی و ارائة معیار‌های جدید در تعیین حوزه‌های معنایی

مجتبی نامور فرگی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در چند دهة اخیر، ارتباطات واژگانی و روابط معنایی میان واژگان، مورد توجه بسیاری از فلاسفه، ‌روانشناسان و زبانشناسان قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی میدانی و آزمایش‌های زبانی، چگونگی ارتباطات واژگانی زبان فارسی و حوزه‌های معنایی که این واژگان می‌توانند در آنها جای بگیرند مشخص گردد. داده‌هایی که در این پژوهش ...  بیشتر

نمونه واژه های «قرآن قدس» در گویش های خراسان جنوبی

محسن صادقی؛ محمّدتقی راشد محصّل

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  قرآن قدس، یکی از متون ارزشمندِ بر جای مانده به زبان فارسی است. این برگردان قرآن کریم، افزون بر فواید دینی از سودمندی های فراوان زبانی نیز برخوردار است. تعدادی از واژه های به کار رفته در آن، واژه های کهنی هستند که می توان برای آن ها کاربردهای نادری در متون دیگر هم دید. برخی دیگر بی تردید گویشی هستند و در متون دیگر به کار نرفته اند. این مقاله ...  بیشتر

مقایسه دستوری شدگی و دستوری زدایی در فارسی کنونی (مطالعه موردی: تبدیل برخی وندهای تصریفی به اشتقاقی)

مهرداد نغزگوی کهن

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  دستوری شدگی فرایندی است که طی آن اجزای زبانی خصوصیات دستوری بیشتری را کسب می کنند. این اجزا در مسیر دستوری شدگی مراحل خاصی را با ترتیب مشخصی پشت سر می گذارند. این مراحل را با نمودار مرحله ای دستوری شدگی باز می نمایند. مراحل در نظر گرفته شده برای دستوری شدگی جهانی نیست؛ با این حال، بسیاری از محققان قائل بر ترتیب مشخصی برای این مراحل هستند. ...  بیشتر

ضمایر شخصی در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

مهرزاد منصوری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  زبان‌ها و گویش‌های ایرانی از جمله منابع غنی زبان شناسی در ایران هستند که به دلیل قدمت و گستردگی، کارگاهی بزرگ برای تحقیقات زبان شناسی در ایران به حساب می‌آیند. ضمائر در این زبان‌ها و گویش‌ها از تنوع و پیچیدگی قابل توجهی برخوردارند که تحلیل ساختار و نقش‌هایی که این اقلام ایفا می‌کنند می‌تواند جالب توجه باشد. در همین راستا در این ...  بیشتر