نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

ساخت‌های سببی درنظام ذهنی بشر و در نتیجه درنظام زبانی همة زبان‌های دنیا، نقش بسیار اساسی دارد. در این تحقیق سعی شده است، پس از بررسی انواع ساخت‌های سببی از دیدگاه رده‌شناختی، با استفاده از انگاره ساختواژه- بنیاد و همچنین انگاره پیشنهادی سونگ، روی گروه اسمی سببی ‌ساز و سببی ‌پذیر ، تأکید بیشتری شود؛ همچنین بر اساس سلسله مراتب جانداری، نقشه معنایی برای گروه اسمی سببی ‌ساز ترسیم می شود. علاوه بر آن، در سلسله مراتب حالت، جایگاه گروه اسمی سببی ‌پذیر در ساخت‌های سببی ساختواژی بررسی می‌شود و میزان تصویرگونگی بین فاصله زبانی و فاصله مفهومی گروه اسمی سببی ‌ساز و گروه اسمی سببی ‌پذیر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد گروه اسمی سببی پذیر در ساخت‌های سببی ساختواژی در سلسله مراتب حالت همیشه جایگاه ثابتی ندارد و از جایگاه انعطاف پذیری برخوردار است. همچنین فاصله زبانی بین گروه اسمی سببی ساز و سببی پذیر در ساخت‌های سببی واژگانی معمولاً بیانگر فاصله مفهومی بین آنهاست و در نتیجه تصویرگونه است؛ با این حال در برخی ساخت‌های سببی نحوی این فاصله زبانی همواره تصویرگونه نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Typological Study of Causative Constructions in Persian

نویسنده [English]

  • Vali Rezai

چکیده [English]

Causative constructions play an important role in the mental and linguistic system of human beings. The methodology that is used in this paper for studying causative constructions in Persian is the combination of the Morphology-based approach and Song’s model (1996, 2001). Emphasizing the causer NP and the causee NP, we draw the semantic map of the causer NP (based on the animacy hierarchy). In addition, we studied the position of the causee NP in Case hierarchy. The iconicity of the linguistic distance and conceptual distance between the causer NP and the causee NP were also studied. The results of this study show that the position of the causee NP in Case hierarchy is not always fixed and sometimes it has a flexible position. Also the linguistic distance between the causer NP and the causee NP in lexical causatives usually reveals the conceptual distance between them, so it is iconic. But in syntactic causatives this linguistic distance is not always iconic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Causative constructions
  • Causer NP
  • Causee NP
  • Animacy hierarchy
  • Iconicity
CAPTCHA Image