نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در چند دهة اخیر، ارتباطات واژگانی و روابط معنایی میان واژگان، مورد توجه بسیاری از فلاسفه، ‌روانشناسان و زبانشناسان قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی میدانی و آزمایش‌های زبانی، چگونگی ارتباطات واژگانی زبان فارسی و حوزه‌های معنایی که این واژگان می‌توانند در آنها جای بگیرند مشخص گردد. داده‌هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند با دقت زیاد و مطابق با اصول نظریه‌های غالب در باب درک و پردازش واژگان و همچنین بر طبق شیوه‌های تأیید شدة آزمون‌سازی گردآوری شده است. افراد شرکت کننده در این پژوهش، تعداد 400 داوطلب دختر و پسر از گروه سنی 25-18 سال می‌باشند. در این پژوهش، بر اساس یک آزمون گسترده بر روی 400 واژة پرکاربرد زبان فارسی و با شرکت 400 داوطلب، حدود 40000 (چهل هزار) دادة زبان فارسی به دست آمده است که با استفاده از این داده‌ها و با شیوه‌های خاصی سعی شده است حوزه‌های معنایی واژگان زبان فارسی مشخص گردد. از نتایج کاربردی این تحقیق می‌توان در زمینه‌های آموزش زبان، آزمون‌سازی و همچنین در انتخاب مواد درسی، به خصوص در سطوح پایین‌تر تحصیلی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Typological Study of Causative Constructions in Persian

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Namvar Faragi
  • Mohammad Reza Pahlavannezhad

چکیده [English]

Causative constructions play an important role in the mental and linguistic system of human beings. The methodology that is used in this paper for studying causative constructions in Persian is the combination of the Morphology-based approach and Song’s model (1996, 2001). Emphasizing the causer NP and the causee NP, we draw the semantic map of the causer NP (based on the animacy hierarchy). In addition, we studied the position of the causee NP in Case hierarchy. The iconicity of the linguistic distance and conceptual distance between the causer NP and the causee NP were also studied. The results of this study show that the position of the causee NP in Case hierarchy is not always fixed and sometimes it has a flexible position. Also the linguistic distance between the causer NP and the causee NP in lexical causatives usually reveals the conceptual distance between them, so it is iconic. But in syntactic causatives this linguistic distance is not always iconic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • Causative constructions
  • Causer NP
  • Causee NP
  • Animacy hierarchy
  • Iconicity
CAPTCHA Image