نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل اکوستیکی مشخصه‌های نوایی گفتار و کشف میزان همبستگی آنها با سه احساس اصلی (خشم، غم و شادی) در مقایسه با حالت خنثی و نیز توزیع الگوهای زیر و بمی در آغاز و پایان پاره گفت ها در زبان فارسی می‌پردازد. در این جستار با استناد به مدل پیوستگی خیزان – افتان(RFC) به تحلیل و اندازه گیری پارامترهای اکوستیکی پرداخته و در ادامه با تحلیل آماری و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی میزان و درجه همبستگی میان متغیرها مشخص می شود. نتایج تحقیق بیانگر همبستگی بین مشخصه‌های نوایی زیرو بمی، دیرش واکه و بیان احساسهای یادشده در زبان فارسی بوده است. به گونه ای که بین احساس غم و حالت خنثی از یک سو و احساس شادی و خشم از سوی دیگر ارتباط اکوستیکی بیشتری دیده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correlation between Intonational Contours and Emotion in Persian Speech, Using Rise/Fall Connection Model

نویسندگان [English]

  • Elkhas Vaysi
  • Batool Alinezhad

چکیده [English]

The present study provides an analysis of the correlation between acoustic properties, duration and pitch amplitude of speech associated with three basic emotions: anger, sadness and joy against neutrality as a reference, emotionally expressed by six Persian speakers. Rise/Fall Connection Model (Taylor, 1995) is used to analyze acoustic parameters and measure how an utterance is modulated when Persian speaker's emotion deviates from neutral to certain emotional states. PRAAT (Boersmal and Weenink, 2006) speech processing software is used to calculate the pitch contour of each utterance. Statistical analysis is also used to indicate that strict acoustic correlation exists between sadness and neutrality on the one hand and between anger and joy on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion
  • RFC model
  • Intonational Contours
  • Acoustic properties
  • PRAAT
CAPTCHA Image