بررسی و توصیف طنین معنایی و معنی ضمنی واژه در نظام معنایی واژگان و همنشینی ها در زبان فارسی

سید محمد حسینی معصوم

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  پیوند مطالعات تحلیل گفتمان با زبانشناسی پیکره، زمینه های جدیدی را در مطالعات زبانی فراهم آورده است که قبلاً کمتر مورد توجه قرار می گرفت. یکی از این زمینه های جدید، مطالعه طنین معنایی حاصل از همنشینی های مکرر یک واژه با مجموعه ای از واژه های دیگر است. طنین معنایی به بار مثبت، منفی و یا خنثایی اشاره می‌کند که یک واژه‌ به ظاهر خنثی پس ...  بیشتر

بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی

والی رضایی

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  فعل در دستور زبان به عنوان هستة گروه فعلی و عنصر عمده و اصلی است. این مقوله دستوری در زبان‌های مختلف دارای ویژگی‌های نحوی و معنایی خاصی است. در برخی نظریه‌های دستوری مانند دستور نقش و ارجاع، افعال را به طبقاتی تقسیم نموده‌اند. در این نظریه، افعال به پنج طبقه شامل ایستا، کنشی، پایا، لحظه ای و کنشی-پایا طبقه‌بندی شده‌اند. هدف ما در ...  بیشتر

‌‌‌‌‌تقسیم‌بندی جدید انواع باهم‌آیی واژگانی با در نظر گرفتن ویژگی های فرا‌متنی در شکل‌گیری انواع باهم‌آیی

شهلا شریفی؛ مجتبی نامور فرگی

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  در مطالعات گوناگون زبانشناختی، اغلب تنها از یک نوع با هم‌آیی سخن به میان آمده است و در تقسیم‌بندی ‌انواع باهم‌آیی، تنها به ویژگی‌های صوری و دستوری واژگان همنشین پرداخته‌شده است. در این پژوهش برای نخستین بار، هشت معیار برای تعیین باهم‌آیی‌ها در زبان فارسی ارایه می‌گردد که از آن جمله می‌توان به واژة محوری ، سرایت ویژگی و جدایی ...  بیشتر

انگارۀ هندسۀ مشخصّه های واجی در زبان فارسی

اعظم استاجی؛ سهیلا نوربخش بیدختی

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  هندسه مشخصه ها مبحثی در واج شناسی می باشد که مشخصه های توصیف کننده آواها را عناصری بدون ساختار و درهم ریخته نمی داند، بلکه برای آنها ساختار هندسی مشخصی قائل است که در آن، مشخصه ها به گونه ای منظم و سلسله مراتبی درون ساختار واج قرار گرفته اند. تاکنون انگاره های مختلفی در چارچوب هندسه مشخصه ها ارائه گردیده که هر کدام بر شواهدی در زبان ...  بیشتر

بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان ـ فارسی زبان شهرایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی

امیر کریمی پور؛ محمود الیاسی

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  افراد دوزبانه درصد بالایی از جمعیّت جهان را تشکیل می دهند؛ در عین حال، این گویشوران در بسیاری از کشورها ازجمله ایران با مشکلات زبانی فراوانی روبه رو هستند. این امر در به کارگیری نقش ارتباطی زبان آشکارتر است؛ به بیان دیگر، دانش آموزان دوزبانه در تعاملات زبانی (به ویژه در زبان دوم( با اطرافیان احساس ضعف می کنند. در این پژوهش برخی از جنبه ...  بیشتر

بررسی بسامد نویسه های زبان فارسی و مناسبت جایگاه آنها بر صفحه کلید رایانه‌ها

مهرزاد منصوری

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  نگارش متون فارسی به کمک رایانه یکی از رایج ترین اموری است که کاربران ایرانی در همه سطوح با آن سر و کار دارند. به نظر می‌رسد که نحوه قرار گرفتن کلیدهای صفحه کلید رایانه‌ها متناسب با میزان کاربرد آنها تنظیم نشده باشد. در توزیع حروف بر صفحه کلید رایانه‌ها ترتیب الفبایی و تشابه شکلی حروف بیشتر مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش ضمن بررسی ...  بیشتر

نمایه مقالات زبانشناسی چاپ شده در دوره چهل ساله انتتشار مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مرضیه دهقان

دوره 4، شماره 7 ، شهریور 1392

چکیده
  نمایه مقالات زبانشناسی چاپ شده در دوره چهل ساله انتتشار مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  بیشتر