نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افراد دوزبانه درصد بالایی از جمعیّت جهان را تشکیل می دهند؛ در عین حال، این گویشوران در بسیاری از کشورها ازجمله ایران با مشکلات زبانی فراوانی روبه رو هستند. این امر در به کارگیری نقش ارتباطی زبان آشکارتر است؛ به بیان دیگر، دانش آموزان دوزبانه در تعاملات زبانی (به ویژه در زبان دوم( با اطرافیان احساس ضعف می کنند. در این پژوهش برخی از جنبه های ارتباطی مربوط به تولید زبانی تعدادی از دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهرایلام از طریق مهارت قصّه گویی که دارای کاربردی کاملاً دوسویه و به تبع آن مهارتی ارتباطی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که این دانش آموزان در به کارگیری بسیاری از جنبه های ارتباطی در زبان فارسی، به عنوان زبان دوم، با مشکلات کلامی عدیده ای روبه رو هستند و با گذشت دو سال در مدرسه، پیشرفت چشمگیری در آنان مشاهده نمی شود. یکی از علل اصلی این عدم پیشرفت را شاید بتوان به نظام آموزش دوزبانه رایج در ایران، یعنی روش موسوم به ”غوطه وری با هدف همگون سازی“ نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some Language Learning Difficulties of Kurdish-Persian-Speaking Bilinguals in the Iranian City of Ilam; Some Compensatory Measures

نویسندگان [English]

  • Amir Karimipour
  • Mahmoud Elyasi

چکیده [English]

Bilinguals make up a high proportion of the world population. However, these speakers are facing miscellaneous language learning difficulties throughout the world. The situation would be exacerbated when the communicative role of language is considered. In other words, bilinguals usually feel discouraged once they are involved in a conversation in their second language with others. In this study, some communicative aspects of Kurdish-Persian-speaking students will be analyzed through assessing their narrative production by means of narrating a wordless picture book known as The Frog Story. Results show that these students face various difficulties in narrating the events in the story in Persian. It would also be worth mentioning that many of these problems remain unsolved for some years. These shortcomings might be attributed to the bilingual education system employed in the Iranian educational system, known as the "Submersion Method".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • Kurdish Language
  • Communicative Competence
  • Submersion Method
CAPTCHA Image