نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در مطالعات گوناگون زبانشناختی، اغلب تنها از یک نوع با هم‌آیی سخن به میان آمده است و در تقسیم‌بندی ‌انواع باهم‌آیی، تنها به ویژگی‌های صوری و دستوری واژگان همنشین پرداخته‌شده است. در این پژوهش برای نخستین بار، هشت معیار برای تعیین باهم‌آیی‌ها در زبان فارسی ارایه می‌گردد که از آن جمله می‌توان به واژة محوری ، سرایت ویژگی و جدایی پذیری اشاره کرد. همچنین باهم‌آیی‌های زبان فارسی از منظرهای متفاوت مانند: همجواری، تعداد و نوع واژگان، ویژگی‌های متنی و فرامتنی واژگان همنشین، در دسته‌های مختلفی از قبیل باهم‌آیی‌های بافاصله و بی‌فاصله، باهم‌آیی‌های ساده و چندگانه، باهم‌آیی‌های معنایی، بافتی و ...دسته‌بندی شده‌اند. با توجه به معیارهای متعددی که در این مقاله معرفی شده است و نیز با توجه به حجم پیکرة زبانی به کار رفته با بیش از 200 هزار واژه، نتایج این پژوهش می‌تواند در بررسی‌های مختلف در باب باهم‌آیی‌های زبان فارسی و شیوه‌های مختلف همنشینی واژگان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از یافته‌های این پژوهش می‌توان در فرهنگ‌نگاری و آموزش باهم‌آیی‌های خاص زبان فارسی به زبان‌آموزان خارجی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Classification of Types of Collocation Based on the Relevant Metacontextual Features

نویسندگان [English]

  • Shahla Sharifi
  • Mojtaba Namvar Faragi

چکیده [English]

In different linguistic studies, usually only one type of collocations has been investigated and in the classifications that have been introduced for different types of collocations, just formal and grammatical properties of the words within collocations have been mentioned. This study, for the first time, introduces eight criteria such as Pivot word, Feature percolation and separability for defining Persian collocations. Persian collocations are also classified from different points of view such as adjacency, number and type of words and textual and contextual properties of collocating words, in different classes of collocations such as adjacent and nonadjacent collocations, simple and complex collocations, semantic collocations, contextual collocations etc. Regarding different criteria introduced in this paper and considering the size of the linguistic corpus with more than 200 thousand words, the results of this study can be used in different studies on Persian collocations and different types of word combinations. It is also possible to use the achievements of this study in lexicography and teaching special Persian collocations to foreigners learning Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collocation
  • pivot word
  • collocating words
  • feature percolation
  • contextual properties
CAPTCHA Image