نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

فعل در دستور زبان به عنوان هستة گروه فعلی و عنصر عمده و اصلی است. این مقوله دستوری در زبان‌های مختلف دارای ویژگی‌های نحوی و معنایی خاصی است. در برخی نظریه‌های دستوری مانند دستور نقش و ارجاع، افعال را به طبقاتی تقسیم نموده‌اند. در این نظریه، افعال به پنج طبقه شامل ایستا، کنشی، پایا، لحظه ای و کنشی-پایا طبقه‌بندی شده‌اند. هدف ما در این تحقیق بررسی افعال ایستا در زبان فارسی است. افعال ایستا‌ افعالی هستند که بیانگر کنش نبوده و بر خلاف فعل هایی که هنگام انجام گرفتن در هر مرحله نیازمند گذر زمان هستند، به مطلق زمان مربوط می‌شوند. این فعل ها از لحاظ زمانی نامحدود هستند، به عبارت دیگر نمود پایانی ندارند. با وجود اینکه این دسته از افعال لحظه ای نیستند و برای به انجام رسیدن، نیازمند گذر زمان هستند، قابلیت استمرار ندارند؛ چون یک فعل ایستا دارای مراحلی نیست که یکی پس از دیگری انجام گیرد. در این مقاله طبقه بندی افعال بر اساس نظام دستور نقش و ارجاع صورت می پذیرد و با استفاده از آزمون‌های نحوی و معنایی خاصی افعال ایستا از دیگر طبقات فعل متمایز ‌شود و ویژگی‌های خاص این دسته از فعل های زبان فارسی را مشخص می‌شود و رفتار دستوری متفاوت این دسته از افعال با توجه به ویژگی‌های طبقه ای توجیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Syntactic and Semantic Investigation of Static Verbs in Persian

نویسنده [English]

  • Vali Rezaee

چکیده [English]

The category of Verb as the nucleus of sentence has a significant importance in grammar. This grammatical category has specific semantic and syntactic characteristics in different languages. In Role and Reference Grammar as a functional grammar, predicates are classified into five classes including states, activities, achievements, accomplishments and active-accomplishments. These five classes are distinguished from each other on the basis of their temporal properties. States are non-dynamic and temporally unbounded; activities are dynamic and temporally unbounded; achievements are temporally bounded instantaneous changes, while accomplishments are temporally extended. Active accomplishments are activity predicates with an end point. This paper explores syntactic and semantic behavior of static verbs in Persian. First, I will establish some diagnostic tests for verb classification in Persian. Afterwards, the characteristics of static verbs will be demonstrated. It will be shown that static verbs are not used in progressive aspect. Moreover, two-place static verbs have no passive form since the object of such verbs is not considered as a prototypical object.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role and Reference Grammar
  • State
  • activity
  • Achievement
  • Aspect
CAPTCHA Image