بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه "که" در فارسی امروز

اعظم استاجی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  در فارسی امروز "که" ضمیر پرسش، نشانة بند موصولی، نشانة بند متمّمی و حرف ربط است. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی به پیشینه تاریخی کارکردهای این صورت، رابطه آنها را با یکدیگر بررسی کند. بررسی‌ها نشان می دهد: 1- در دورة باستان، نشانه‌های بندهای متممی، موصولی، ربطی/ قیدی و ضمیر پرسشی از یکدیگر متمایزند؛ 2- در دورة میانه، نشانه بندهای ...  بیشتر

بررسی درک اسم های ساده و مرکب در بیماران زبان پریش فارسی زبان

شهلا رقیب دوست؛ موسی غنچه پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعة اختلالات بیماران زبان پریش، در درک اسم های ساده و مرکب فعلی و غیرفعلی و مشخص کردن رویکرد مورد استفاده آنها در درک این اسم ها و نیز شناخت مقوله هایی که براثر زبان پریشی بیشتر در معرض اختلال قرار می گیرند، صورت گرفته است. پژوهش از نوع مورد ـ شاهد است و آزمودنی‌های آن، سه بیمار زبان پریش بروکا و ترانس کرتیکال فارسی ...  بیشتر

کارکرد مهار‌سازه‌ای در فراگیری زبان اوّل در کودکان فارسی زبان

علی درزی؛ سارا شریف پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقالة حاضر در چارچوب نظریه اصل‌ها و عامل‌های تفاوتی، به بررسی مفهوم انتزاعی مهار‌سازه‌ای از طریق اصل اول نظریة مرجع‌گزینی در فراگیری زبان کودک پرداخته و تلاشی است برای توصیف بخشی از توانش زبانی و دستور ذهنی انسان، که بنا به ادعای چامسکی، دانشی ذاتی و زیستی می‌باشد. این پژوهش بر روی نمونه‌ای شامل40 کودک در محدوده سنی 3 سال و 6 ماه ...  بیشتر

بازنگری در ویژگی های تعبیری ضمیر مستتر

محمدرضا پیروز

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  با ارائه نظریّه مهار ضمیر پنهان در زبان شناسی و معرّفی ضمیرمستتر به عنوان یکی از مقوله های تهی در نظریّه حاکمیّت و مرجع گزینی، بررسی ویژگی های این مقوله تهی در دستور کار زایشیان قرار گرفت. درخلال این بررسی ها، بخصوص در برنامه کمینگی پاره ای از ویژگی های تعبیری جدید برای ضمیر مستتر برشمرده شد و از طرفی تعدادی از ویژگی‌های سابق ارزش ...  بیشتر

بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در زبان فارسی

بتول علی نژاد؛ عاطفه سادات میرسعیدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی صوت‌شناختی فرایند واجی همگونی واکه با همخوان در گفتار فارسی زبانان می‌پردازد. در این راستا، تحلیل صوت‌شناختی در حوزه‌های شدت صوت ، دیرش ، سازۀ اول (F1)، سازۀ دوم (F2) ، و سازۀ سوم (F3) آواهای همجواری انجام می‌گیرد که در آنها فرایند همگونی اعمال می‌گردد. بدین منظور، تعدادی گفتار ضبط شده مورد تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی ...  بیشتر

شناسایی و توصیف گفتار‌های قالبی شده زبان فارسی برپایة نقش عوامل جامعه شناختی زبان

فردوس آقاگل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ افتخار سادات هاشمی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  زبان قالبی شده اصطلاحی است که در بعضی از مطالعات توصیفی و نظری دستور، در مورد پاره گفت هایی به کار می‌رود که در داشتن ویژگی های معمول نحوی و صرفی با دیگر ساخت های زبانی متفاوت‌اند و آنگاه که به کلام اعمال می شود استفاده از صورتی ثابت از کلمات را به ذهن متبادر می کند که برای بر آوردن مقصودی رایج به کار گرفته می شود. روش تحقیق به شیوه ...  بیشتر

سبب ‏شناسى تأخیر زبان و ‏نارسایی‌هاى گفتار در عقب ماندگی‌ذهنی سندرم داون

نادر جهانگیری؛ زهرا روحی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  سندرم داون، شایع‌ترین عامل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی، زمینه ساز بروز نقایص و ناهنجاری‌های فیزیکی و عصب ـ روانشناختی بارز به ویژه در حوزه توانایی‌های شناختی ـ زبانی است. این مقاله با هدف شناخت و بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز تأخیر زبان و نارسایی‌های گفتار در افراد مبتلا به سندرم داون نگاشته شده است. این عوامل در پنج ...  بیشتر

چگونگی نمود رابطة قدرت در قالب شیوة بیان در برخی از نامه های مولانا

شهلا شریفی؛ سیده مریم فضائلی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  این مقاله درصدد آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی نمود زبانیِ قدرت در نامه های مولانا از طریق متغیّرِ شیوة بیان که بر دو نوع بیان مستقیم و بیان غیرمستقیم است، بپردازد. برای بررسی این متغیر زبانی در چهل نامه، نخستنامه ها به دو ردة اصلیِ غیرخویشاوندان و خویشاوندان رده بندی شد. سپس هریک از این رده ...  بیشتر