نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله درصدد آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی نمود زبانیِ قدرت در نامه های مولانا از طریق متغیّرِ شیوة بیان که بر دو نوع بیان مستقیم و بیان غیرمستقیم است، بپردازد. برای بررسی این متغیر زبانی در چهل نامه، نخستنامه ها به دو ردة اصلیِ غیرخویشاوندان و خویشاوندان رده بندی شد. سپس هریک از این رده ها به دو ردة فرعی تقسیم گردید: ردة غیرخویشاوندان به رده های سیاسیون و مریدان و ردة خویشاوندان به رده های فرزندان و عروس. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در نامه های بررسی شده، شیوة بیان غالب، غیر مستقیم است که مولانا از این شیوة بیان برای حفظ وجهة ردة سیاسیون و رعایت ادب در برابر آنها بهره جسته است که این نشان‌دهنده در موضع قدرت بودن این رده نسبت به وی می باشد. شیوة بیانی دیگر که به میزان محدودی در نامه ها به کار رفته، بیان مستقیم است که نشان‌دهنده تهدید وجهة ردة سیاسیون و نیز فرادست بودن مولانا و در جایگاه قدرت بودن وی نسبت به رده های مریدان، فرزندان و عروس است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The representation of power in some of Molana’s letters

نویسندگان [English]

  • Shahla Sharifi
  • Seyyede Maryam Fazaeli

چکیده [English]

This article aims to investigate the linguistic representation of power in Molana’s letters within the critical discourse analysis framework. The power relationship is represented directly or indirectly. To investigate the linguistic representation of power, the letters were categorized in two types: those addressed to non-relatives and those addressed to relatives. Each type then was divided into two subsidiary categories. The non-relatives category was sub-categorized to the letters addressed to politicians and letters addressed to Molana’s students, the other category was subdivided into the letters addressed to molana’s children and Molana’s daughter-in-law.
The results show that in most letters the representation of power is indirect. This indirectness serves the functions of saving the addressee’s face and politeness. In a limited number of letters, the representation of power is direct. This directness shows that Molana stands in a higher status relative to his students, children and in-laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • power relations
  • Molana’s letters
CAPTCHA Image