آ

 • آقاگلزاده، فردوس وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-152]

 • آهنگر، عباسعلی اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 133-154]

ا

 • استاجی، اعظم بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 15-43]

 • استاجی، اعظم انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 153-174]

 • ایزانلو، علی انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 153-174]

ب

 • بادامدری، زهرا درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از») [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-202]

پ

 • پردل، مجتبی سازوکارهای مفهومی دخیل در خوانش های گوناگون شعر از منظر شعر شناسی شناختی: موردِ کامران رسول زاده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-79]

ج

 • جم، بشیر پیرامون تلفظ «را» در زبان فارسی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 1-14]

چ

 • چنگیزی، احسان بررسی در زمانی ابعاد معنایی «گرفتن» از منظر تحلیل مؤلفه ‏ای و معنی‏ شناسی شناختی: اثبات چندمعنایی از طریق بازنمود طرح ‏واره‏ های تصوری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 21-47]

ح

 • حسینی، سیدمحمد وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-152]

ر

 • رضائی، حدائق سازوکارهای مفهومی دخیل در خوانش های گوناگون شعر از منظر شعر شناسی شناختی: موردِ کامران رسول زاده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-79]

 • رضاپور، ابراهیم نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و فریدون توللی از منظر نظریه ی گفتمانی استعاره [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 81-120]

 • رضایی، والی تناوب مکانی در افعال گذاشتنی زبان فارسی: رویکردی نقشگرا [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-19]

 • رفیعی، عادل سازوکارهای مفهومی دخیل در خوانش های گوناگون شعر از منظر شعر شناسی شناختی: موردِ کامران رسول زاده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 49-79]

 • رقیب دوست، شهلا نقشه‌های مفهومی، دستور داستان و قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 61-85]

ش

 • شاه علی، ابوالفضل بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 15-43]

ص

ط

 • طاهری‌قلعه‌نو، الهه نقشه‌های مفهومی، دستور داستان و قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 61-85]

ع

 • عبدالکریمی، سپیده بررسی در زمانی ابعاد معنایی «گرفتن» از منظر تحلیل مؤلفه ‏ای و معنی‏ شناسی شناختی: اثبات چندمعنایی از طریق بازنمود طرح ‏واره‏ های تصوری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 21-47]

 • عبداللهی نژاد، علی انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 153-174]

 • علیزاده، علی بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 15-43]

 • علیزاده، علی درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از») [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-202]

 • علی نژاد، بتول صورت‌های بهینه اسم مصغر در زبان کردی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 87-108]

ق

 • قانع، زهرا تناوب مکانی در افعال گذاشتنی زبان فارسی: رویکردی نقشگرا [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 1-19]

ک

گ

 • گلفام، ارسلان وجهه در فرهنگ ایرانی: بررسی قوم‌نگارانه مفهوم آبرو [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 121-152]

م

 • مزینانی، ابوالفضل دستوری شدن واژه بست های مفعولی زبان فارسی همگام با تحول تاریخی نظام واژه‌بستیِ آن با استناد به داده های گویش مزینانی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 109-132]

 • مولایی کوهبنانی، حامد اطلس آوایی کوهبنان؛ رسم نخستین اطلس گویشی استان کرمان [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 133-154]

و

 • وحیدی فردوسی، طاهره درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از») [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 175-202]

 • ویسی حصار، رحمان صورت‌های بهینه اسم مصغر در زبان کردی [دوره 9، شماره 16، 1396، صفحه 87-108]