تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از گفتمان نماها در گفتمان روایی: مطالعه موردی کودکان فارسی‌زبان یازده ساله تهرانی

الهه طاهری‌قلعه‌نو؛ محمد دبیرمقدم

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 141-172

چکیده
  هدف این پژوهش آن است که دریابد انواع و بسامد گفتمان‌نماهای به ‌کار رفته توسط کودکان پسر و دختر یازده ساله تک‌زبانه فارسی‌زبان در بافت روایی چیست. گفتمان‌نماها عناصر واژی هستند که در فرایند دستوری‌شدگی، همه یا بخشی از معنای واژگانی یا ویژگی‌های دستوری خود را از دست داده‌اند و در سطح گفتمان ایفای نقش می‌کنند. این پژوهش بر روی پیکره ...  بیشتر

نقشه‌های مفهومی، دستور داستان و قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان

الهه طاهری‌قلعه‌نو؛ شهلا رقیب دوست

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، ، صفحه 61-85

چکیده
  قصه‌گویی یکی از روش‌های مؤثر در افزایش سطح یادگیری کودک است، چراکه کودک را وامی‌دارد تا براساس مشاهدات و تجارب خود معنایی را خلق‌کند. به‌کارگیری نقشه‌های مفهومی و دستور داستان می‌تواند به کودکان در خلق قصه کمک‌کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ماهیت و کارکرد سیستم نقشه‎های مفهومی و دستور داستان بر مهارت شکل‌گیری و پیچیدگی ...  بیشتر

کاربرد مشخصه‌های صرفی، نحوی و بافتی در فرایند رشد مفهومی کودک

شهلا رقیب دوست؛ الهه طاهری قلعه نو

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 51-67

چکیده
  مطالعات مربوط به زبان‌آموزی کودک نشان ‌می‌دهد که طی فرایند رشد واژگانی، مهارت استنباط مفهوم «جنس» از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نقش اساسی در شکل‌گیری توانایی‌هایی مانند تعمیم و مقوله‌سازی مفاهیم ایفا‌می‌کند.هدف این پژوهش، بررسی میزان درک و تولید اسم ‌جنس و نیز ارزیابی و مقایسه الگوی رشدی آن در دو گروه سنی کودکان فارسی‌زبان ...  بیشتر