نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق، واحدمشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران (نویسنده مسئول)*

3 استادیار گروه حقوق، واحدمشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد ،ایران

4 دانشیار گروه زبان شناسی، واحد مشهد، دانشگاه فردوسی،مشهد ،ایران

چکیده

چکیده

یادداشت‌های خودکشی تنها مدرک قابل اعتنا در پرونده‌های مرگ مشکوکی است که با عنوان خودکشی در شعب ویژۀ قتل عمد مطرح می‌شوند. از همین رو احراز اصالت یا جعلی بودن آن نقش انکارناپذیری در تشخیص قتل عمد از خودکشی و نیز تصمیم قضایی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بر عهده دارد. ازآنجاکه محتوای این یادداشت‌ها دارای «داده‌های زبانی» است، می‌توان از رویکرد زبان‌شناسی حقوقی و یافته های آن در مسائل قضایی در دهه‌های اخیر بهره برد. این رویکرد منجر به پیدایش پیشرفت علمی در بررسی یادداشت‌ها ازجمله؛ تحلیل گفتمان، سبک‌شناسی جنایی، معناشناسی قضایی، تحلیل محتوای مضمونی و ... شده است. این پژوهش با بررسی یادداشت‌ها از طریق تحلیل محتوای مضامین می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: آیا مضامین موجود دریادداشت‌ها تکرار پذیر هستند؟ آیا رابطۀ معناداری بین مضامین پرتکرار و وقوع آن‌ها در جامعۀ آماری نمونه با جامعۀ آماری وجود دارد؟ این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلِ محتوای براون و کلارک (2006) و مورد آزمون دوجمله‌ای قراردادن نتایج آن، به پاسخ این سوالات دست یافته و از آن به عنوان یکی از قرائن برای مقام قضایی در تشخیص یادداشت‌های واقعی از ساختگی بهره ببرد.

کلیدواژه‌ها: زبان شناسی حقوقی، تحلیل زبانی، مضمون، یادداشت خودکشی، مشهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A thematic analysis content linguistic of suicide note analysis of notes case study of 30 sampels in mashhad

نویسندگان [English]

  • omid darbar 1
  • Hamidreza Mirzajani 2
  • Abas sheikholeslami 3
  • azam estaji 4

1 student of PHD,Department of law,Islamic Azad University,Mashhad,Iran

2 Assistant Professor,Department of law,Islamic Azad University,Mashhad,Iran

3 Abas sheikholeslami , Associate Professor, Department of law ,Islamic Azad University ,Mashhad ,Iran

4 Associate Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran

چکیده [English]

A thematic analysis content linguistic of suicide note

analysis of notes case study of 30 sampels in mashhad

Abstract

Since suicide notes are the only reliable documents in suspicious deaths named as suicide in special branches, determining whether they are real or fake may play undeniable role in recognition of murder and subsequent judicial decisions in initial stages. The question is that “what approaches except common ones such as fake, handwriting as well as signature expertise can be used to recognize fake or real notes in our country with experimental history than scientific”? Since content notes are filled with words and phrases called “linguistic inputs”, legal linguistics can be considered internationally alongside with other sciences as forensic medicine and forensic psychiatry and its findings in legal fields indicates a new and scientific approach in determining fake or real notes.

In this paper, we are going to identify more repeatable contents in notes by analyzing 30 real notes using Brown& Clark thematic analysis and test the findings by Binomial test to introduce more repeatable and generalizable contents as distinctive features of real notes.

Legal Linguistics, Thematic Analysis,Theme, Suicide Note, Braun, V., & Clarke

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Linguistics
  • Thematic Analysis
  • Theme
  • Suicide Note
  • Mashhad
CAPTCHA Image