نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

واژه‌بست‌ها واحدهای زبانی هستند که هم برخی از ویژگی‌های رفتاری واژه‌ها را دارند و هم دارای برخی از خصوصیات تکواژهای وابسته هستند. ازاین‌رو، شناسایی و بررسی آن‌ها در زبان‌های مختلف یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های زبان‌شناختی از نظر زبان‌شناسان است. زبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر، تعیین و توصیف واژه‌بست‌های ضمیری در گویش قاینی بر اساس معیارهای آیخن‌والد (2003) است. داده‌های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع مختلف گویش قاینی و ضبط گفتار آزاد 20 گویشور بومی ساکن شهرستان قاین و همچنین شم زبانی یکی از نگارندگان گردآوری شده‌است. واژه‌بست‌های ضمیری در این گویش عبارتند از واژه‌بست مفعولی و فاعلی -(d)e و همچنین ضمایر متصل شخصی سوم شخص. نتایج داده‌ها حاکی از آن است که واژه‌بست مفعولی تنها به مفعول مفرد غیرجاندار اشاره دارد و در زمانی که مفعول حضور ندارد به فعل متعدی در همۀ شخص‌ها و زمان‌ها اضافه می‌شود. واژه‌بست فاعلی به فاعل سوم شخص مفرد (عمدتاً جاندار) اشاره دارد و در زمان عدم حضور فاعل، به فعل سوم شخص مفرد در تمام زمان‌ها اضافه می‌شود. درباب نظام مطابقه، تنها زمانی در این گویش حالت کنایی حاکم است که در جملۀ دارای فعل سوم شخص مفرد، (d)e- نقش مفعولی داشته باشد؛ در این صورت نشانۀ یکسان با فاعل فعل لازم و نشانة متفاوت با فاعل فعل متعدی دارد. ضمایر شخصی واژه‌بستی هم در این گویش تنها شامل ضمایر سوم شخص می‌شوند. واژه‌بست‌های ضمیری پس از بررسی براساس معیارهای 15 گانۀ آیخن‌والد از نظر واژه‌بست بودن مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clitic Pronouns in Ghayeni Dialect

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sadat Naseri 1
  • Parya Razmdideh 2

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Vali-e-Asr University of Rafsanjan

چکیده [English]

Clitics are linguistic units that have both some characteristics of words and some of the dependent morphemes. Therefore, identifying and examining them in different languages is one of the most interesting linguistic issues for linguists. Persian language is no exception to this rule. Thus, the aim of the present study is to determine and describe clitic pronouns in Ghayeni dialect based on Aikhenvald’s criteria (2003). The data have been collected by descriptive-analytical method, using different sources of Ghayeni dialect and recording free speech of 20 native dialects living in Ghayen and also the intuition of one of the authors. Clitic pronouns in this dialect include the object and subject clitics - (d)e, as well as third-person attached pronouns. The results indicate that object clitics refer only to the inanimate singular object and are added to the transitive verb in all persons and tenses when the object is not present. Subject clitics refer to the third person singular verb (mostly animate) and are added to the singular third person verb at all times when the subject is not present. In the case of agreement system, the conjunctive system prevails in this dialect only when it has a passive role in the sentence with the singular third person verb, (d)e-; In this case, it has the same marking as the intransitive verb and a different marking with the transitive verb. Here clitic personal pronouns only include third person pronouns. Clitic pronouns were validated according to Aikhenvald (2003).

کلیدواژه‌ها [English]

  • clitic pronouns
  • object clitic
  • personal attached pronouns
  • Ghayeni dialect
  • Aikhenvald&rsquo
  • s criteria
اردوان، سیدجلال و ابوالفضلی، بی­بی سعادت. (۱۳۹۱). خنده سیمرغ: مجموعه افسانه­های قاینی. انتشارات اکبرزاده. 
افضل­نژاد، محمد. (۱۳۷۷). بررسی و توصیف گویش سده. پایان­نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه فردوسی مشهد.
2 - امامی، حسن و ناصری، زهره‌سادات. (1388). بررسی برخی مختصات نحوی و آوایی گویش قاینی. فصلنامۀ مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 1 (14)، صص 5-36.
3 - باباسالاری، زهرا، یزدان‌شناس، حیدر، شرف‌زاده، محمدحسین و یزدانی، سعید. (1398). واژه‌بست در گویش تنگستانی، مجلۀ زبان و زبان‌شناسی، 15 (22)، صص 181-206.
4 ـ دبیرمقدم، محمد. (1392). رده‌شناسی زبان‌های ایرانی. تهران: انتشارات سمت.
5 - راسخ‌مهند، محمد (1389). واژه‌بست‌های فارسی در کنار فعل، پژوهش‌های زبان‌شناسی، 2 (2)، صص 75-85.
6 - راسخ‌مهند، محمد (1391). واژه‌بست‌های ضمیری در گویش رایجی آران و بیدگل، نامۀ فرهنگستان: ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، 1، صص 161-172.
7 - زاهدی، کیوان، خلیقی، محمد، ابوالحسنی چیمه، زهرا , گلفام، ارسلان (1391). ضمیر بازیافتی در زبان فارسی، پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی (جستارهای زبانی)، 3 (3)، صص 101-121.
8 ـ زمردیان، رضا (1350). ویژگی‌های گویش قاین، جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)، 5. صص 143-152.
9 ـ زمردیان، رضا (1368). زبان‌شناسی عملی: بررسی گویش قاین. انتشارات آستان قدس رضوی.
10 ـ زمردیان، رضا (1385). واژه‌نامۀ گویش قاین. انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
11 - جم، بشیر، ناصری‌، زهره‌سادات و رزم‌دیده، پریا. (1400). بررسی صورت آوایی واژه های جمع مختوم به همخوان در گویش قاینی بر پایۀ نظریۀ بهینگی لایه ای، مجلۀ زبان‌پژوهی، آمادۀ انتشار.
12 - حامدی شیروان، زهرا. شریفی، شهلا و الیاسی، محمود (1395). "بررسی و توصیف واژه‌بست‌های ضمیری در گویش بهبهانی"، دوماهنامۀ جستارهای زبانی، 7 (4)، صص 125-148.
13 - شریفی، شهلا (۱۳۸۹). "واژه­بست/e/ و کارکردها و محدودیت­های آن در گویش کاخکی". مجموعه مقالات پنجمین گردهمایی بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.  صص.1-12.
14 - شریفی، شهلا ، صبوری، نرجس بانو (1397). "بررسی ضمایر واژه‌بستی در برخی گویش‌های فارسی خراسان‌های رضوی و جنوبی"، مجلۀ پژوهش‌های زبان‌شناسی، 19، صص 1-14.
15 - شقاقی، ویدا (1374). "واژه‌بست چیست؟ آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد؟" مجموعه مقالات سومین کنفرانس زبان‌شناسی، تهران، دانشکدۀ ادبیات زبان‌های خارجه، دانشگاه علامه طباطبایی.
16 - صراحی، محمدامین، علی‌نژاد. بتول (1392). "رده‌شناسی واژه‌بست در زبان فارسی". مجلۀ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، 5 (1)، صص 103-130.
17 ـ عاملی، خدیجه (1394). بررسی توصیفی ساخت‌واژۀ گویش قاینی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی.
18 - کریمی، یادگار. (1391). "مطابقه در نگام کُنایی (ارگتیو) زبان‌های ایرانی: رقابت واژه‌بست و وند"، مجلۀ پژوهش‌های زبان‌شناسی، 4 (2)، 1-18.
19 - لباف خانیکی، مجید. (۱۳۸۱). "ساختمان فعل در گویش روستای خانیک". مجموعه مقالات نخستین هم­اندیشی گویش­شناسی ایران. به کوشش حسن رضایی باغ بیدی. نشرآثار. صص۴۹۹-۵۱۶.
20 - مختاری، حسن؛ مقداری، صدیقه­سادات و مختاری، اعظم. (۱۳۹۲). زعفرو به مثقال، ضرب­المثل­های قاینی. انتشارات اکبرزاده.
21 - مزینانی، ابوالفضل. (1387). بررسی پی‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی در قیاس با فارسی میانه، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
22- مزینانی، ابوالفضل و شریفی، شهلا. (1394). "بررسی نظام واژه‌بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول آن"، دوماهنامۀ جستارهای زبانی، 6 (25)، صص 275-305.
23 ـ مشکوه‌الدینی. مهدی. (1384). دستور زبان فارسی (واژه‌ها و پیوندهای ساختی). تهران: انتشارات سمت.
24 - مقداری، صدیقه‌السادات، طالبی، الهه، فاروقی، جلیل‌الله. (1397). تحلیل لالایی‌های گویش قاین از منظر جامعه‌شناسی زبان، زبان فارسی و گویش‌های ایرانی، 2، صص 127-148.
25 ـ مفیدی. روح‌الله. (1386). تحول نظام واژه‌بستی در فارسی میانه و نو. دستور، ویژه‌نامۀ فرهنگستان، 3، صص 133-153.
26 ـ ناصری، زهره‌سادات و رزم‌دیده، پریا. (1399). بررسی انواع تکرار کامل در گویش قاینی برپایۀ نظریۀ بهینگی لایه‌ای و موازی. دوماهنامۀ جستارهای زبانی. آمادۀ انتشار.
27 ـ یاحقی، محمدجعفر. (۱۳۸۱). برخی از جنبه­های زبانی و فرهنگی گویش فردوس. مجموعه مقالات نخستین هم­اندیشی گویش­شناسی ایران. به کوشش حسن رضایی باغ بیدی. نشرآثار. صص۶۱۳-۶۳۶.
28- Aikhenvald, A. Y. (2003). Typological parameters for the study of clitics, with special reference to Tariana, pp 42-78; In Word: A Cross-Linguistic Typology, edited by R.N.W. Dixon and Alexandra Aikhenvald. Cambridge: Cambridge University Press29 - Bickel, B., &Nichols, J. (2007). Inflectional Morphology, pp 169-240; In Language Typology and Syntactic Description, V. III: Grammatical Categories and the Lexicon, edited by Timothy Shopen, Cambridge: Cambridge University Press.
30- Dabir-Moghadam, M. (2020). A Linguistic Survey of Khorasan: Implications for Language Isolation, Language Change and Contact Linguistics, Iranian Studies, 53, 3-4, pp 353-401.
31- Jam, B., Razmdideh, P., & Naseri, Z. S. (2020). Final n- deletion in Ghayeni Persian: Opacity in Harmonic Seriali.sm & Parallel Optimality Theory. Iranian Studies. 53, 3-4, pp 417-444.
32- Katamba, F. (1993). Morphology. London: McMillan Press LTD. 
33- Klavans, J. (1985) The Independence of Syntax and Phonology in Cliticisation, Language, 61, pp 95-120.
34- , A. (1991). Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
35- Wackernagel, Jacob. 1892. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung, Indogermanische Forschungen, 1, pp 333-436.
36- Zwicky, A. (1977). On Clitics. Bloomington: Indiana University Linguistic Club.
37-Zwicky, A. (1985). Clitics and Particles, Language, 61, pp 283- 305
38- Zwicky, A., & G. Pullum (1983). Cliticisation vs. Inflection: English n't, Language, 59,
502-513.
CAPTCHA Image