نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مطالعه حاضر این است که بازنمود طرحواره‌های تصوری در توصیفات زبانی کودکان بینا و نابینا در دو گروه سنی 6-8 و 8-10 سال را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که فقدان حس بینایی تا چه حد می‌تواند در بازنمایی سه طرحواره مد نظر در تحقیق، (طرحواره‌های فضا، مسیر و نیرو) مؤثر باشد. به این منظور، از 10 کودک بینا و 10 کودک نابینا خواسته شد تا در قالب مصاحبه 20 موقعیت عینی را توصیف کنند که در مجموع، 944 جمله حاوی سه طرحواره از داده‌ها استخراج شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که کودکان بینا در قیاس با کودکان نابینا به طور میانگین و به شکل معناداری سه طرحواره را به میزان بیشتری به کار برده‌اند؛ به طوری که میانگین رتبه‌ای برای کودکان بینا 33/4 و برای کودکان نابینا 67/2 می‌باشد. به نظر می‌رسد کودکان نابینا به این علت که فاقد یکی از حواس پنج‌گانه هستند؛ دریافت‌های حسی-ادراکی محدود‌تری نسبت به گروه مقابل دارند و گستره محدودتری از محیط را ادراک کرده و آن را به زبان نیز منتقل می‌کنند. این در حالی است که عامل سن تأثیر چندانی در بازنمایی طرحواره‌ها نداشته است. علاوه‌براین، بررسی تفاوت بازنمایی تک‌تک طرحواره‌ها نشان داد که کودکان نابینا از طرحواره فضا به میزان بیشتری نسبت به کودکان بینا استفاده کرده‌اند. در مقابل، کودکان بینا طرحواره نیرو را به طور معنا‌دار در قیاس با کودکان نابینا به میزان بیشتری به کار برده‌اند که به نظر می‌رسد چنین تفاوتی با میزان پیچیدگی طرحواره‌های تصوری مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of Image Schemas in Persian Descriptions of the Sighted and Blind Children: 6-8 and 8-10 Age Groups

نویسندگان [English]

  • hadaegh rezaei 1
  • elham kazemihassanabadi 2

1 assistant professor at University of Isfahan

2 Masters. University of Esfahan

چکیده [English]

The present study aims to investigate the representation of image schemas in Persian descriptions of the sighted and blind children in the age groups of 6-8 and 8-10. It attempts to study the possible impact of the sense of sight loss on the linguistic representation of three image schemas, namely, space, path, and force schemas. To this end, through interviews, 10 blind and 10 sighted children were asked to describe 20 concrete situations in Persian and a sum of 944 sentences representing three image schemas were elicited as the data. The results of the quantitive analysis show that the sighted children used these three image schemas significantly more than the blind children. The average rank for the sighted children is 33/4 and that for the blind children was 67/2. The blind children, having more limited sensory-perceptual perceptions, represent a more limited range of linguistic representations of the image schemas in their linguistic communications. It was also found that the age of the participants had little effect on the representation of the image schemas. A statistical comparison of the representation of the three image schemas also shows that blind children have used space schemas to a greater extent than sighted children. In contrast, sighted children used the force schema significantly more than blind children. This, in turn, seems to be related to the degree of the complexity of image schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embodied cognition
  • Image schemas
  • sighted children
  • Blind children