نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبانشناسی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ایلام- ایلام- ایران

10.22067/jlkd.2021.71918.1047

چکیده

در بافت‌های دو یا چندزبانه، تماس زبانی گویشوران در کنش‌های اجتماعی روزمره به پدیده رمزگردانی منجر می‌شود. تعاریف گوناگونی برای رمزگردانی ارائه شده است. اما رایج‌ترین تعریف عبارت است از: استفاده بیش از یک زبان در یک پاره‌گفتار یا کنش ارتباطی. رمزگردانی از دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و دستوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. رسمی و معیار بودن زبان فارسی و همچنین اعتبار اجتماعی، علمی و فرهنگی آن در مقایسه با زبان‌های بومی محلی، گفتار گویشوران این زبان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زبان لکی نیز ازجمله زبان‌هایی است که گویشوران آن در بافت‌های گوناگون و به دلایل متفاوت، تغییر رمز می‌دهند. پژوهش حاضر به بررسی پدیده رمزگردانی در بین گویشوران لک زبان و با در نظر گرفتن سه عامل جامعه‌شناختی سن، جنسیت و بافت وقوع گفتار می‌پردازد. داده‌های مرتبط با رمزگردانی 120 نفر از گویشوران دوزبانه لکی-فارسی شهرستان کوهدشت در طول 10 جلسه‌ی 45 تا 60 دقیقه‌ای ضبط و ثبت گردید. داده‌ها در سه گروه سنی 13-7، 35-18 و 50 سال به بالا در بین زنان و مردان و در دو بافت رسمی شامل مدرسه، اداره و بانک و غیررسمی شامل خانواده، محله و بازار جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام و در بخش آمار استنباطی از آزمون خی 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل سن، جنسیت و بافت وقوع گفتار در میزان رمزگردانی گویشوران تأثیرگذارند. به گونه‌ای که میزان رمزگردانی به زبان فارسی در بین زنان و افراد با سن کم و در بافت رسمی بیشتر اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

code switching among bilingual Laki-Persian speakers based on variables of age, gender and context

نویسندگان [English]

  • Tahereh afshar
  • Farinoosh Geravand

linguistics department- humanity sciences faculty- Ilam university- Ilam- Iran

چکیده [English]

In two or multilingual societies, the contact of two languages in daily social interactions leads to code switching. Various definitions for code switching have been presented. But the most common is: using more than one language in an utterance or interaction. Code switching is investigated from different sociological, psychological and structural perspectives. Being formal and standard, as well as social, scientific and cultural validity of Persian language in comparison with local languages affect the speech of speakers of these languages. Laki speakers also code switch to Persian in different contexts for different reasons. The current study investigates code switching among Laki /Persian bilingual speakers based on three sociological factors: age, gender and context. The related code switching data collected from 120 people of bilingual Laki/Persian speakers’ interactions in Koohdasht during 10 sessions of 45-60 minutes were recorded. 3 age groups involved in data collecting process: 7-13, 18-35 and over 50. Data analysis is performed using SPSS software and Chi-square test was used in inferential statistics. The results suggested that age, gender and context influence code switching. So the rate of code switching to Persian occurs more among women and young people and in the formal context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age
  • context
  • gender
  • Bilingualism
  • Code switching