نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند گروه زبان انگلیسی

2 گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

3 گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند

4 مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان و مرکز توانبخشی شنوا گستر مشهد

10.22067/jlkd.2021.71981.1048

چکیده

کسب مهارت‌های زبانی نیازمند داشتن یک سیستم شنوایی خوب و سالم است. شنوایی در کودکان کم‌شنوا پس از دریافت سمعک و پروتز حلزون شنوایی آغاز می‌شود. اگرچه مهارت‌های زبانی و گفتار روزمره در کودکان کم‌شنوا به کمک گفتار درمانی ارتقاء می‌یابد، اما چون این کودکان وارد سیستم آموزشی عمومی می‌شوند و در کنار همسالان شنوا آموزش می‌بینند و با متون و کتب درسی مواجه می‌شوند لازم است مهارت‌های زبانی یعنی درک زبانی (گوش دادن) و بیانی (صحبت کردن) ایشان با همسالان شنوایشان به دقت بررسی شود. بنابراین در پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی مؤلفه‌های گوش دادن و صحبت کردن در کودکان کم‌شنوا با همسالان شنوایشان پرداخته‌شده است. برای این منظور 39 کودک 8-6 سال دبستانی در این مطالعه مورد مقایسة قرارگرفتند. شرکت-کنندگان، شامل 10 کودک دارای سمعک، 13 کودک دارای پروتز حلزون شنوایی و 16 کودک شنوا بودند که به کمک آزمون رشد زبان Told-p:3 بررسی گردیدند. پس از انجام آزمون، داده‌ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون‌های غیر پارامتریک کروسکال والیس و یومن‌ویتنی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد، میان کودکان کاشت حلزون شده و دارای سمعک، در درک زبان و گفتار (گوش دادن و صحبت‌کردن) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. اما بین کودکان شنوا و دو گروه کودکان کم‌شنوا در درک زبان و گفتار اختلاف معنی‌داری وجود دارد. باتوجه به این‌که زبان گفتاری پایه زبان نوشتاری است، کودکان کم‌شنوایی که در درک زبانی (گوش دادن) و بیان (صحبت کردن) ضعف دارند در ابعاد مختلف زبان نوشتاری (خواندن و نوشتن) نیز، عملکرد ضعیفی خواهند داشت و این امر در پیشرفت‌ تحصیلی کودکان کم‌شنوا حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study on auditory and speech systems of hearing and hearing-impaired children with cochlear implants and hearing aids

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Ghasemi 1
  • Hossein Navidinia 2
  • Mitra Rastguo Moghadam 3
  • Hamid Tirani Niknejad 4

1 English Language Department, University of Birjand, Birjand, Iran

2 English Language Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand

3 Department of Psychologyو University of Birjand, Birjand, Iran

4 Khorasan Cochlear Implant Center, and Shanava Gostar Speech Therapy Center, Mashahd, Iran

چکیده [English]

In hearing-impaired children, cochlea begins after receiving a hearing aid and prosthesis, and these children begin hearing late. Although everyday language and speech skills are improved in deaf children with the help of speech therapy, because these children enter the public education system and are trained alongside their hearing peers and encounter texts and textbooks. It is necessary to carefully examine language skills, i.e. language comprehension (listening) and expression (speaking) in deaf children with their hearing peers. In the present study, the components of spoken language (listening and speaking) in deaf children with their hearing peers were investigated. For this purpose, 39 children aged 6-8 years were compared in this study. Participants in the study included 10 children with hearing aids, 13 children with cochlear implants and 16 hearing children who were assessed using the Told-p: 3 language development tests. After the test, the collected data were analyzed by SPSS software and non-parametric Kruskal-Wallis and Human Whitney tests. The results showed that there was no significant difference in spoken language, listening and speaking between children with cochlear implants and hearing aids. But there is a significant difference between hearing children and two groups of deaf children in different aspects of spoken language. Due to the fact that spoken language is the basis of written language, deaf children who are weak in different dimensions of spoken language (listening and speaking) will also perform poorly in different dimensions of written language (reading and writing) and this It is important in the educational development of deaf children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral language
  • listening and speaking
  • children with hearing aids
  • children with cochlear implants
  • Told-p: 3