نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

10.22067/jlkd.2021.69789.1027

چکیده

روایت‌شناسی موضوعی است که دردهه های گذشته مورد مطالعه کسانی چون تزوتان تودوروف، نورمن فریدمن، ژاپ لینولت، ژرالدپرس، اشتانسل و ژرارژنت بوده‌است . نزدیک چهل دهه است این مقوله، به‌عنوان علمی مستقل در غرب، جای خود را باز کرده‌است و از دیدگاه ساختار گرایان به مطالعه‌ی طبیعت، شکل و نقش روایت می‌پردازد و می‌کوشد توانایی و فهم متن روایت را نشان دهد. ژرارژنت فرانسوی، به‌گفته‌ی بسیاری از محققان ، کامل‌ترین نظریات را در باب این حوزه مطرح کرده‌است. زاویه دید یا کانون روایت مبحثی است که نویسنده یا راوی برای نگریستن به داستان خود بر می‌گزیند. نظرات دقیق و آراء منسجم وی درباره‌ی کانون روایت چنان ظرفیتی دارد که می‌توان با کمک الگوی روایت شناسی او، متون مختلف ادبی را بررسی کرد و دید تازه‌ای را به روی آن‌ها گشود. در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی، شگردهای روایی را در رمان پلنگ-های کوهستان امین فقیری بر اساس نظریه کانون روایت ِژرارژنت مورد بررسی قرار خواهد‌گرفت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the angle of view element in the novel of mountain leopards based on the narrative model of Geragent

نویسندگان [English]

  • maryam golshan 1
  • shamsolhajieh Ardalani 2
  • seyyed jafar Hamidi 2

1 Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

2 Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Narratology is a subject that has been studied in the past decades by the likes of Tzutan Todorov, Norman Friedman, Jaap Linolette, Gerald Press, Stansel, and Gerard. For nearly forty decades, this category, as an independent science in the West, has opened its place and from the point of view of structuralists, studies the nature, form and role of narrative and tries to show the ability and understanding of the narrative text. According to many scholars, the French general Georges has made the most complete theories in this field. The point of view or the focus of the narrative is the subject that the writer or narrator chooses to look at his story. His precise views and coherent views about the center of narrative have such a capacity that with the help of his narrative model, various literary texts can be examined and a new perspective can be opened on them. In this research, using a descriptive-analytical method, narrative techniques in the novel of mountain leopards by Amin Faqiri based on the theory of the center of narrative of the general agent will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative
  • Geragent
  • Viewing angle
  • Amin Faghiri
  • Mountain leopards