نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

استعارۀ مفهومی در عرصه‌های مختلفی همچون متون سیاسی، رسانه­ای و ادبی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته  است. در پژوهش حاضر سعی شده است استعارۀ مفهومی در شعر معاصر پژوهش شود. این پژوهش در اصل به نقش استعارۀ مفهومی در ساخت و گزینش استعاره‌ها در اشعار شاملو و نادرپور توجه دارد و می‌کوشد این نکته را نشان دهد که می­توان پذیرفت استعاره، ابزاری برای بازنمایی مفاهیم خاص اجتماعی در اشعار مذکور است؟ در این پژوهش داده­ها از مجموعه اشعار احمد شاملو و نادرپور استخراج شده و بر اساس نظریه استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون تجزیه و تحلیل شده­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مفاهیم مختلف از جمله مفاهیم اجتماعی و به ویژه زن در اشعار شاملو و نادرپور وجود دارد، اما میزان این موضوع در اشعار شاملو به مراتب بیشتر از اشعار نادرپور است؛ چرا که زمینه معنایی جنگ در استعاره­های مفهومی اشعار شاملو بیشتر از اشعار نادرپور است. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل موثر در ساخت و گزینش استعاره در اشعار زن، نگرش و اندیشه شاعر، احساسات او و فضای اجتماعی حاکم بر روزگار شاعران هستند و این عامل نقش مهمی در ساخت و گزینش استعاره ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of conceptual metaphor in constructing and selecting metaphor in the poems of Ahmad Shamloo and Nader Naderpour based on Lakoff, and Johnson theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Lal Arefi 1
  • Ali Akbar Shariatifar 2
  • Ali Eshghi Sardehi 2

1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Sabzevar, Iran

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Relatively good research on conceptual metaphor has been done so far in political, media and literary texts. In the present study, a conceptual metaphor has been studied in poetic texts. The main questions of the research are: What is the role of conceptual metaphor in constructing and selecting metaphors in Shamloo and Naderpour poems? Can it be accepted that metaphor is a tool to represent certain concepts such as gender in these poems? In this study, data are extracted from the poems of Ahmad Shamloo and Naderpour and analyzed based on the conceptual metaphor theory of Likaf and Johnson. The results show that there are different concepts including gender concepts in Shamloo and Naderpour poems, but the degree of sexuality in Shamloo poems is much more than Naderpour poems because the semantic context of war in the conceptual metaphors of Shamloo poems is more than Naderpour's poems. Therefore, the results indicate that the effective factors in constructing and selecting metaphors in gender poems are the poet's attitude and thought, his feelings and the social atmosphere of the poets' time, and of course the gender factor plays an important role in constructing and selecting metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • conceptual metaphor
  • Metaphorical Discourse Theory
  • shamloo
  • Naderpour
اردبیلی، لیلا و روشن، بلقیس. (1392). مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی. تهران: علم.
 
اصغر‌نژاد، مرضیه. (1388). استعاره در زبان عامه. پایان‌‌نامه کارشناسی‌ارشد. زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 
امیری شایسته، لیلی. (1393). ترجمۀ استعاره‌های شناختی در اشعار پروین اعتصامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 
انصاریان، شادی. (1393). بررسی استعاره در علوم رایانه‌ای و دنیای مجازی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. ادبیات انگلیسی. دانشگاه رازی کرمانشاه.
 
پورنامداریان، تقی. (1381). سفر در مه(تاملی در شعر احمد شاملو). تهران: نگاه.
حسن­زاده میرعلی، عبدالله و محمدپور، محمد­ امین. (1392). شعر عاشقانه مقاومت با بررسی شعر احمد شاملو. نشریه ادبیات پایداری، 5 (9).
حقوقی، محمد. (1381). شعر زمان ما : فروغ فرخزاد. تهران: نگاه.
_________(1392). شعر زمان ما : احمد شاملو. تهران: نگاه.
راسخ‌مهند، محمد. (1389). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی. تهران: سمت.
روحانی، مسعود و ملک، سروناز. (1392). بررسی تاثیر جنسیت بر کاربرد تشبیه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصر.  فصلنامه زبان و ادبیات فارسی،  21 (74).
روشن، نفیسه و اردبیلی، لیلا. (1392). مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی. تهران: علم.
زرقانی، سید مهدی(1384). چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث.
سالمی‌ فروشانی، راضیه. (1393). مطالعه تطبیقی استعارات مفهومی در زبان انگلیسی و فارسی: جهانی یا خاص فرهنگ؟ پایان‌نامه کارشناسی ارشد. زبان‌شناسی همگانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شهرکرد.
 
شاملو، احمد. (1379). قطع­نامه. تهران: زمانه.
فلکی، محمود. (1380). نگاهی به شعر شاملو. چاپ اول. تهران: مروارید.
گنجعلی، عباس و قادری، آزاده. (1393). بررسی مولفه­های عشق در اشعار فریدون مشیری و محمد ابراهیم. نشریۀ ادبیات تطبیقی،  6 (10).
لیکاف، جورج. (1383)، نظریه معاصر استعاره. ترجمۀ فرزان سجودی. تهران: سوره مهر.
مختاری، محمد. (1378). هفتاد سال عاشقانه، تهران: تیراژه.
یارمحمدی، لطف الله. (1372)؛ شانزده مقاله در زبا‌‌ن‌شناسی کاربردی و ترجمه. شیراز: نوید.
حجازی، خاطره. (1371). اندوه زن بودن. تهران: روشنگران.
 
Augoustinos, M. & Walker, I. (1995). Social Cognition: An Integrated introduction. London: Sage.
Cameron, L. & Low, G. (1999). Metaphor.  Language Teaching, 32, 77–96.
Charteris-Black, J. (2004). Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. Macmillan: Palgrave.
Eubanks, P. (2000). A War of Words in the Discourse of Trade: The Rhetorical Constitution of Metaphor. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press.
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. London: Longman.
Goatly, A. (1997). The  Language of Metaphors. London: Routledge.
Halliday, M.A.K.(1985). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Koller, V. (2004). Metaphor and Gender in Business Media Discourse: A critical cognitive study. Macmillan: Palgrave.
Koller,V.(2008). Analyzing metaphor and gender in discourse. Retrieved from https: www. academia. edu/ 5256116.
Koller, V. & Semino, E. (2009). Metaphor, politics and gender: A case study from Germany. In K. Ahrens (Ed.) Politics, Gender and Conceptual Metaphors (pp. 9-35). Macmillan: Palgrave.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. New York: Basic Books.
Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Mouton de Gruyter Press.
 
Evans, V. & Green, M. (2006). Cognitive Linguistic: an introduction. Edinburg: Edinburg University Press.
 
Lakoff, G. & Johnson, M (1980). Metaphors We Live By. Chicago and London: University of Chicago Press.
 
Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.
 
Lakoff, G. (1992). The Contemporary Theory of Metaphor. In Ortony, A. (Ed.), Metaphor and Thought. Chicago: University of Chicago Press.
 
Lakoff, G. (2004). Modern Theory of Metaphor. (Sojodi. F. Trans.). Tehran: Sure Mehr.
CAPTCHA Image