نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

10.22067/jlkd.2021.69343.1016

چکیده

پژوهش‌های نسبتا خوبی در زمینۀ استعارۀ مفهومی تاکنون در متون سیاسی، رسانه‌ای و ادبی انجام شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است استعارۀ مفهومی در متون شعری مورد بررسی قرار گیرد. پرسش-های اساسی پژوهش عبارت است از: نقش استعارۀ مفهومی در ساخت و گزینش استعاره‌ها در اشعار شاملو و نادرپور چگونه است؟ آیا می‌توان پذیرفت که استعاره ابزاری برای بازنمایی مفاهیم خاصی مانند جنسیت در اشعار مذکور است؟ در این پژوهش داده‌ها از مجموعه اشعار احمد شاملو و نادرپور استخراج شده و بر اساس نظریه استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مفاهیم مختلف از جمله مفاهیم جنسیتی در اشعار شاملو و نادرپور وجود دارد، اما میزان جنسیت‌گرایی در اشعار شاملو به مراتب بیشتر از اشعار نادرپور است چرا که زمینه معنایی جنگ در استعاره‌های مفهومی اشعار شاملو بیشتر از اشعار نادرپور است. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل موثر در ساخت و گزینش استعاره در اشعار جنسیت، نگرش و اندیشه شاعر، احساسات او و فضای اجتماعی حاکم بر روزگار شاعران هستند و البته عامل جنسیت نقش مهمی در ساخت و گزینش استعاره ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of conceptual metaphor in constructing and selecting metaphor in the poems of Ahmad Shamloo and Nader Naderpour based on Lakoff, and Johnson theory

نویسندگان [English]

  • hossein lal arefi 1
  • seiyed ali akbar shariatifar 2
  • ali eshghi sardehi 2

1 PhD student in Persian language and literature, Sabzevar Azad University

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature. Faculty of Islamic Azad University, Sabzevar Branch

چکیده [English]

Relatively good research on conceptual metaphor has been done so far in political, media and literary texts. In the present study, a conceptual metaphor has been studied in poetic texts. The main questions of the research are: What is the role of conceptual metaphor in constructing and selecting metaphors in Shamloo and Naderpour poems? Can it be accepted that metaphor is a tool to represent certain concepts such as gender in these poems? In this study, data are extracted from the poems of Ahmad Shamloo and Naderpour and analyzed based on the conceptual metaphor theory of Likaf and Johnson. The results show that there are different concepts including gender concepts in Shamloo and Naderpour poems, but the degree of sexuality in Shamloo poems is much more than Naderpour poems because the semantic context of war in the conceptual metaphors of Shamloo poems is more than Naderpour's poems. Therefore, the results indicate that the effective factors in constructing and selecting metaphors in gender poems are the poet's attitude and thought, his feelings and the social atmosphere of the poets' time, and of course the gender factor plays an important role in constructing and selecting metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • conceptual metaphor
  • Metaphorical Discourse Theory
  • shamloo
  • Naderpour