نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار. گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران.

10.22067/jlkd.2021.69463.1026

چکیده

ادبیّات تطبیقى یکى از بخش‏هاى ارزشمند و مفید ادبیّات به شمار مى‏آید و ما را از تأثیر و تأثّر ادبیّات دیگر ملّت‏ها آگاه می‏سازد و امکان توسعه و تبادل فرهنگى و ادبى را میان ملّت‏ها فراهم مى‏سازد. مقایسه‏ی ادبیّات دو ملّت که از نظر زبان و جغرافیاى سیاسى با هم تفاوت دارند، به کشف اندیشه‏ها و تحوّلات ادبى مشترک مى‏انجامد و نشان مى‏دهد دو شاعر، على رغم تفاوت زبانى و جغرافیایی، تا چه اندازه در سبک و محتوا به هم شبیه و داراى چه شباهت‏ها و اشتراکات فکری و روحى هستند. در این پژوهش، به بررسی و مقایسه‏ی آثار، اشعار و اندیشه‏های دو شاعر معاصر و نوپرداز ایرانى و ترکمنستانی، نیمایوشیج و کریم قربان‏نفس پرداخته شده است. این دو شاعر، با وجود تفاوت زبانی و جغرافیایی و بدون آگاهی از سروده‌های یکدیگر، به دلیل برخوردارى از زمینه‏هاى سیاسی، فرهنگى و اجتماعىِ یکسان و موقعیّت‏هاى زمانى، در ابعاد گوناگونِ اندیشه و شعر، داراى شباهت‏هاى زیادى مى‏باشند تا اندازه‏اى که علاوه بر شباهت در اندیشه و محتوا، در ساختار زبانى و شیوه‏هاى بیانى و نگاه‏هاى هنرى آنان نیز مشابهت‏هاى فراوانى وجود دارد. نمایاندن اندیشه‏های مشترک این دو شاعر می‏تواند راه را برای پژوهش‌های تطبیقی مشابه، هموار سازد، چرا که تاکنون پژوهشی در خصوص مقایسه و تطبیق آثار و اندیشه‏های شاعران ایرانی با شاعران معاصر ترکمنستانی انجام نگرفته است. این تحقیق، بر اساس تقسیم‏بندی و دیدگاه تطبیقی «فرانسوا یوست» به دنبال واکاوی تطبیقی آثار و اندیشه‏های این دو شاعر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Works and Thoughts of Nima Yoshij and Karim Ghorban Nafs (Turkmen Poet) According to the "François Eust" classification

نویسنده [English]

  • tavagh ghaldi ghalshahi

Assistant Professor. Persian literature group. farhangian University. Tehran.

چکیده [English]

Comparative literature is one of the valuable and useful parts of literature and informs us about the influence of other nations' literatures and enables the development and cultural and literary exchange between nations. A comparison of the literature of two nations, which are different in terms of language and political geography, leads to the discovery of common literary ideas and developments and shows how much the two poets, in spite of linguistic and geographical differences, are in style. And the content is similar and what are the similarities and intellectual and spiritual similarities. In this research, the works, poems and thoughts of two contemporary and new Iranian and Turkmen poets, Nimayoshij and Karim Ghorban Nafs, have been studied and compared. These two poets, despite their linguistic and geographical differences and without being aware of each other's poems, have many similarities in different dimensions of thought and poetry due to having the same political, cultural and social backgrounds and time situations. To the extent that in addition to similarities in thought and content, there are many similarities in their linguistic structure and expressions and artistic views. Demonstrating the common ideas of these two poets can pave the way for similar comparative research, because so far no research has been done on comparing and comparing the works and ideas of Iranian poets with contemporary Turkmen poets. This research, based on the division and comparative view of "François Just" has sought a comparative analysis of the works and ideas of these two poets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nimayoshij
  • Karim Ghorban Nafs
  • Comparative literature
  • Modernization
  • Contemporary Turkmen Poetry