نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان سغدی از زبان‏های ایرانی میانه‏ی شرقی‏‌ست که به سه گروه مانوی، بودایی و مسیحی تقسیم می‏شود. در این پژوهش به بررسی آرایش سازه‏های متن سغدی بودایی «وِسَنترَه جاتَکَه» پرداخته شده است. تاکنون پژوهشی در باب رده‏شناسی زبان سغدی بودایی صورت نگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و تحلیل‌ها از نوع کمی و کیفی است، گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای است. چارچوب تحلیل، مؤلفه‌های تحلیل آرایش سازه‏ی معرفی‌شده در دبیرمقدم (۱۳۹۲) و درایر (۱۹۹۲) است. از میان مجموع ۲۸ مؤلفه‏ی معرفی‌شده در این آثار، ۱۵مؤلفه‏ی وابسته به اسم بررسی شده‏اند. بر مبنای نظریه‏ی جهت انشعاب (BDT) برای زبان‏های گوناگون می‏توان دو وضعیت را متصور شد: راست‏انشعابی و چپ‏انشعابی. پس از بررسی۲۹۱۲ جفت‌عنصر وابسته به اسم موجود در متن، مشخص شد که زبان سغدی بودایی بر اساس فرضیه‌ی جهت انشعاب، گرایش به چپ‌انشعابی بودن دارد. به طوری‌که در ۵ مؤلفه راست‌انشعابی یا هسته‌آغاز است و در ۸ مؤلفه چپ‌انشعابی یا هسته‌پایان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Typology of the word order of the Buddhist Sogdian text “Vesantra Jᾱtaka”( The story of The Buddha’s birth) based on Nominal categories

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Moosavi 1
  • Zohre Zarshenas 2
  • atoosa rostambeik 2

1 Sciesnces and Researches Branche, Azad University, Tehran, Iran.

2 Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Sogdian Language is one of the middle eastern Iranian Languages which is divided into three parts: Manaichean, Buddhist and Christian. This paper surveys The Typology of the word order of the Buddhist Sogdian text “Vesantra Jᾱtaka”. There has not been research done on the Typology of the word order of this language. This paper surveys The Typology of the word order of the Buddhist Sogdian text “Vesantra Jᾱtaka” through a descriptive-analytical study. Data have been collected through library method and purposive sampling. Present article discusses on The word order of this text, among 24 categories discussed in Dabir Moghadam (2012), and 4 categories which Dryer presented (1992). Among 28 introduced components, 15 Nominal components have been studied. Based on the Branching direction theory (BDT), for different languages, two situation can be imagined: Right branching, Left branching. Based on the Branching direction theory, It was found that Sogdian Language tends to be left-branching. Sogdian language is Left-branching in the 8 Components and is Right-branching in 5 Components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buddhist Sogdian language
  • Typology
  • Constituents Order
  • Vesantra Jᾱtaka
  • Branching direction
CAPTCHA Image