نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

2 گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

3 گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این ﭘﮋوهش به بررسی عوامل نقش‌مند در جهت فرایند همگونی در زبان‌های ایرانی جنوب غربی بر مبنای دیدگاه سیبویه پرداخته است. بدین منظور، پنج فرایند همگونی در این زبان‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به باور دبیرمقدم (1393) زبان‌های ایرانی غربی جنوبی عبارتند از فرسی، لارستانی، لارکی، دلواری، بختیاری، دوانی و لری. واحد بررسی‌ها تکواﮊ و واﮊه، و جایگاه‌های‌ مورد بررسی، مرز هجا و پایانه می‌باشند. به منظور گردآوری داده‌ها، هم از منابع کتابخانه‌ای و هم میدانی بهره گرفته شده است. از جمله دستاوردهای این ﭘﮊوهش این است که مشخصه‌های ذاتی که مربوط به جایگاه و روش تولید هستند مانند ]+تیز[، ]+خیشومی[، جزو مشخصه‌های غالب در جهت همگونی است و واج‌های دارنده چنین مشخصه‌هایی قدرت لازم در غلبه و همگون کردن سایر واج‌ها را دارند. همچنین، قدرت نسبی جایگاهی آغازه نسبت به پایانه، یکی دیگر از عواملی است که جهت همگونی را در این زبان‌ها، مشخص می‌کنند و هنگامی که این دو عامل در فرایند با یکدیگر رقابت می‌کنند، خنثی‌شدگی روی داده و باعث بازداری از بروز همگونی می‌گردد. همگونی پیشرو در این زبان‌ها رایج‌تر از پسرو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting the Direction of Assimilation in Iranian South western Languages Based on Sibawayh Approach

نویسندگان [English]

  • zeinab mohammad ebrahimi jahromi 1
  • zahra karimibavaryani 2
  • aliye kordzaferanlo 3
  • yadollah mansouri 4

1 department of linguistics, shahid beheshti, tehran iran

2 department of linguistics, shahid beheshti university, tehran, iran

3 department of linguistics, tarbiat modarres university, tehran, iran

4 department of linguistics shahid beheshti university tehran iran

چکیده [English]

This study is concerned with the factors affecting the direction of assimilation in Iranian south western languages based on Sibawayh approach. To do this, five different assimilation processes were studied in these languages. According to Dabirmoghadam (2013), the Iranian south western group of languages is divided into 7 languages which are Farsi, Davani, Lori, Delvari, Larestani, Laraki and Bakhtiari. The data were gathered using several fieldwork and printed sources. Among the achievements is, the dominance of inherent features in assimilation which inherited to some consonants related to their place and manner of articulation as “inherent strength”, such as [+strident] and [+nasal]. The other dominant factor is the “positional strength” of “onset” rather than “coda” which determines the direction in assimilation. While these two factors, compete in a context, no assimilation occurs and “neutralization” will take place. Another achievement is that in these studied languages, the assimilation processes mainly occur progressively than regressively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sibawayh. Positional strength
  • Inherent strength
  • assimilation
  • Iranian south western languages