نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

        این پژوهش به مقایسه استفاده از عبارات احتیاط­ آمیز در روایت بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم می­پردازد. جهت استخراج روایت شرکت کنندگان از فیلم کوتاه شش دقیقه­ای گلابی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از دو شیوه توصیفی و استنباطی بر روی 7 مورد عبارات احتیاط­آمیز؛ شامل افعال وجهی معرفتی ممکن، تکرار شمارش، ساخت پرسشی، ساخت شخصی غیر ارتقایی، اصطلاحات وجهی، افعال تردید و ساخت منفی انجام گرفت. در روش­ آماری استنباطی به تجزیه و تحلیل و بررسی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی و من-وتنی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان استفاده بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم در به­کارگیری انواع 7 مورد عبارات احتیاط ­آمیز مستخرج از داده ­های دو گروه، اختلاف معنی­دار مشهود است؛ بدین معنا که افراد سالم از اصطلاحات وجهی و افعال تردید در روایت خود به صورت معنی­داری بیشتر استفاده کرده­اند. به­ نظر می­رسد که اختلال در تئوری ذهن و به­کارگیری قواعد کاربردشناختی بیماران اسکیزوفرن از دلایل اصلی این اختلاف معنی ­دار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the usage of hedges in schizophrenics and healthy people

نویسندگان [English]

  • Sina Shafiyan 1
  • Ali Izanloo 2
  • Seyed Amir Amin Yazdi 3

1 Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Professor, Department of Counseling and Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

This research compares the usage of hedges in narratives of healthy people and patients with schizophrenia. The participants selected for this study were 15 female patients diagnosed with chronic schizophrenia, and the comparison group consisted of 15 healthy female control subjects. The two groups were matched for chronological age, gender, socio-economic variables and level of formal education.
‘The Pear Film’, a six-minute motion picture with a soundtrack but no dialogue was used to elicit narratives from participants. All samples were audio-recorded and transcribed for further analysis. After implementing the participants' narratives in the MaxQda 2018, the coding of hedges was applied via the software.
Hyland (1994) categorization and Skelton (1998) definition of hedges with some changes regarding the Persian language was used to identify and encode hedges. For this purpose, 7 categories of hedges including modal verbs, modal expressions, raising impersonal constructions, negative constructions, question forms, verbs of doubt and re-counts were defined in this study.
All the data collected through the narrative production from participants were examined using SPSS software. Data analysis was consisted of two parts; first, the data were presented in descriptive terms and then, inferential statistics including Mann-Whitney and t-test were applied.
The results of comparing the usage of hedges among the 7 categories showed that healthy people utilized modal expressions (p= 0.015) and verbs of doubt (p= 0.000) more significantly than patients. Through the usage of hedges, narrators intend to inform their listeners that they are not assured about a particular statement uttered by them. This indicates that they are aware of this doubt and it seems that this aspect of hedges might be related to the theory of mind which is impaired in schizophrenic patients. Also, participants must be able to evaluate the existing conditions and options in the context of the film to properly employ hedges within their narratives, and as patients with schizophrenia have difficulties at pragmatic level, this could affect their usage of both modal expressions and verbs of doubt. Therefore, significant difference between two groups may be linked to the patient’s impairment in theory of mind and the inability to use pragmatic rules.

1-     اخلاقی، الهام. (1396). بررسی و مقایسه شناختی ویژگی‌های زبانی تجربیات غیرزبانی دختران و زنان فارسی زبان. (رساله دکتری منتشر نشده)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
2-     امین یزدی، سید امیر. (1383). شناخت اجتماعی: تحولات استدلال «تئوری ذهن» در کودکان. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 5(1)، 66-43.
3-     بهرامی خورشید، سحر؛ گلفام، ارسلان؛ سعیدی زاده، صدیقه. (1396). ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی. پژوهشهای زبانی، 8(1)، 77-59.
4-     رحیمیان، جلال؛ عموزاده، محمد. (1392). افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت. پژوهش­های زبانی، 4(1)، 21-40.
5-     سلمانی، معصومه؛ محمودی بختیاری، بهروز؛ رییسی، فیروزه. (1387). تجزیه و تحلیل کلام بیماران اسکیزوفرنیک از جنبه اصل همیاری گرایس. نشریه توانبخشی، 9(2)، 34-28.
6-     قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون؛ ربانی، رسول؛ ذاکری، زهرا. (1389). شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان. جامعه­شناسی کاربردی، 21(1)، 68-43.
7-     ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن. (1391). دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ حمایت‌های اﺟﺘﻤﺎعی. سازمان بهزیستی کشور.
8-     واحدی لنگرودی، محمد مهدی؛ نجفیان، آرزو. (1382). دسته­بندی ساخت‌های غیرشخصی در زبان فارسی. آموزش زبان و ادب فارسی، 67، 24-18.
9-      American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association.
10-   Andreasen, N. C. (1979). Thought, language, and communication disorders. I. Clinical assessment, definition of terms, and evaluation of their reliability. Arch Gen Psychiatry, 36(12), 1315-1321.
11-   Bosco, F. M., Gabbatore, I., Gastaldo, L., & Sacco, K. (2016). Communicative-Pragmatic Treatment in schizophrenia: a pilot study. Frontiers in Psychology, 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00166
12-   Bozikas, V., Giannakou, M., Kosmidis, M., Kargopoulos, P., Kioseoglou, G., Liolios, D., & Garyfallos, G. (2011). Insights into theory of mind in schizophrenia: The impact of cognitive impairment. Schizophrenia Research, 130(1-3), 130–136. doi: 10.1016/j.schres.2011.04.025
13-   Brune, M. (2005). Theory of Mind in schizophrenia: A review of the literature. Schizophrenia Bulletin, 31(1), 21–42. doi: 10.1093/schbul/sbi002
14-   Covington, M. A., He, C., Brown, C., Naçi, L., Mcclain, J. T., Fjordbak, B. S., … Brown, J. (2005). Schizophrenia and the structure of language: The linguists view. Schizophrenia Research, 77(1), 85–98. doi: 10.1016/j.schres.2005.01.016
15-   Chafe, W. (1980). The pear stories, cognitive, and linguistic aspect of narrative production. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
16-   Clemen, G. (1997). The concept of hedging: origins, approaches and definitions. Hedging and Discourse, 235–248. doi: 10.1515/9783110807332
17-   Delisi, L. E. (2001). Speech disorder in schizophrenia: review of the literature and exploration of its relation to the uniquely human capacity for language. Schizophrenia Bulletin, 27(3), 481–496. doi: 10.1093/oxfordjournals.schbul.a006889
18-   Grice, P. (1995). Studies in the way of words. Cambridge, MA: Harvard University Press.
19-   Harrington, L., Siegert, R., & Mcclure, J. (2005). Theory of mind in schizophrenia: A critical review. Cognitive Neuropsychiatry, 10(4), 249–286. doi: 10.1080/13546800444000056
20-   Holmes, J. (2013). An introduction to sociolinguistics. 4th ed. London: Routledge.
21-   Hyland, K. (1994). Hedging in academic writing and EAF textbooks. English for Specific Purposes, 13(3), 239–256. doi: 10.1016/0889-4906(94)90004-3
22-   Hyland, K. (1996a). Talking to the academy. Written Communication, 13(2), 251–281. doi: 10.1177/0741088396013002004
23-   Hyland, K. (1996b). Writing without conviction? hedging in science research articles. Applied Linguistics, 17(4), 433–454. doi: 10.1093/applin/17.4.433
24-   Lakoff, G. (1972). Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Paper presented at the eighth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago, Chicago Linguistic Society, 183-228.
25-   Li, X., Hu, D., Deng, W., Tao, Q., Hu, Y., Yang, X., … Zhang, X. (2017). Pragmatic ability deficit in schizophrenia and associated Theory of Mind and executive function. Frontiers in Psychology, 8. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02164
26-   Marini, A., Spoletini, I., Rubino, I. A., Ciuffa, M., Bria, P., Martinotti, G., … Spalletta, G. (2008). The language of schizophrenia: An analysis of micro and macrolinguistic abilities and their neuropsychological correlates. Schizophrenia Research, 105(1-3), 144–155. doi: 10.1016/j.schres.2008.07.011
27-   Niznikiewicz, M. A., Kubicki, M., Mulert, C., & Condray, R. (2013). Schizophrenia as a Disorder of Communication. Schizophrenia Research and Treatment, 2013, 1–4. doi:10.1155/2013/952034
28-   Parola, A., Bosco, F. M., Gabbatore, I., Galetto, V., Zettin, M., & Marini, A. (2019). The impact of the Cognitive Pragmatic Treatment on the pragmatic and informative skills of individuals with traumatic brain injury (TBI). Journal of Neurolinguistics, 51, 53–62. doi: 10.1016/j.jneuroling.2018.12.003
29-   Penn, D. L., Ritchie, M., Francis, J., Combs, D., & Martin, J. (2002). Social perception in schizophrenia: The role of context. Psychiatry Research, 109(2), 149–159. doi:10.1016/s0165-1781(02)00004-5
30-   Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer.
31-   Skelton, J. (1997). The representation of truth in academic medical writing. Applied Linguistics, 18(2), 121–140. doi: 10.1093/applin/18.2.121
32-   Skelton, J. (1988). The care and maintenance of hedges. ELT Journal, 42(1), 37–43. doi: 10.1093/elt/42.1.37
33-   Sprong, M., Schothorst, P., Vos, E., Hox, J., & Van Engeland, H. (2007). Theory of mind in schizophrenia: Meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 191(1), 5-13. doi:10.1192/bjp.bp.107.035899
34-   Stein, C. L. (2010). Analyzing narratives. In Behrens, S. J., & Parker, J. A. (Eds), Language in the real world (pp. 297-313). New York, NY: Routledge.
35-   Yule, G. (2000). Pragmatics. London: Oxford University ress.
CAPTCHA Image