نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه زبان‌ وادبیات کردی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش دست‌یابی به ماهیت و تحول «نام‌گذاری مشاغل » شهر سنندج در سده‌ی اخیر است. به دلیل بعد شناختی و اجتماعی هدف موردنظر، این بررسی  با استفاده از چارچوب زبان‌شناسی اجتماعی- شناختی و در حوزه مشاغل انجام گرفته است. روش انجام پژوهش، تحلیل محتوا است و روش و ابزار گردآوری اطلاعات هم مشاهده و اسنادی است. جامعه آماری مورد پژوهش هم کلیه مشاغل با احتساب 3711 مورد است. طبق نتایج این پژوهش، در نام‌گذاری مشاغل به‌عنوان فراحوزه غیررسمی عامل اجتماعی نام‌گذاری، صاحبان مشاغل هستند و بر اساس تاثیراتی که فضای فرهنگی و سیاسی جامعه بر آنان حاکم است نام­گذاری صورت گرفته است. در این حوزه بیشتر از اسامی افراد و به لحاظ متغیر جنسیت، بیشتر اسامی مردانه است. نام‌گذاری در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر، معاصرگراست و به هویت محلی گرایش بیشتری دارد. اسامی نشات گرفته از طبیعت نیز به زیرمقوله­ی گیاهی متمایل است و مفهوم­سازی زیربنای انتخاب نام­های استعاری موجود، نمادی از بافت فرهنگی و توپولوژی منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Cognitive Socio-linguistic Study of Naming Businesses in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • ُSeyed Anvar Asadi 1
  • Ebrahim Badakhshan 2
  • Adel Dastgoshadeh 3
  • Zaniar Naghshbandi 4

1 PhD student in Linguistics, Department of English Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Linguistics, University of Kurdistan.Sanandaj, Iran.

3 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

4 Assistant Professor, Department of Kurdish Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to explore the phenomenon of "naming businesses"in the city of Sanandaj, Kurdistan, Iran. Investigation of this phenomenon in the domain of businesses has been carried out cognitive-sociolinguistically. Content analysis is the method of doing the research, as well as the procedures and instrumentations of data are observational and documental. The population of the study included 3711 shops. The result of the study showed that: For business naming as a non-formal hyper domain the social nominating factors are business holders. It is the cultural and political atmosphere of the society which influences that domain. Most names regarding gender as a variable are selected based on human masculane names. Naming business in Sanandaj in celebrity sub-category has tendency towards contemporary celebrities and also it has tendency toward the local identity. Names derived from nature also belong to the plant subcategory. And conceptualization of choosing names seen in this domain is originated from metaphor of the cultural context and topology of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Naming
  • Sociology of Language
  • cognitive linguistics
1-    احمدی، بهزاد. (1396). بررسینام‌هایخاصدرکردیسورانیبرمبنایجامعه­شناسیِشناختیِزبان. رساله­ی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نورتهران مرکز.
2-       احمدی، بهزاد؛ زندی، بهمن؛ نجفیان، آرزو؛ روشن، بلقیس. (1397). بررسی نام­گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی. فصلنامه مطالعات زبانها و گویش­های غرب ایران، سال ششم، شماره 22، صص 1-19.
3-    اسدی، سیدانور. (1389). بررسی نامگذاری در شهر سنندج از دیدگاه زبان­شناسی اجتماعی. پایان­نامه­ی ارشد زبانشناسی، دانشگاه پیام نورتهران مرکز.
4-    الطایی، علی. (1387). بحران هویت قومی در ایران. تهران: شادگان.
5-    افراشی، آزیتا. (1378). نگاهی به شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه های مرکب. مجله زبان و ادب، مجله دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۹ و ۱۰، صفحات ۶۱ - ۷۴
6-    بروجردی، مهرداد. (1379). فرهنگ و هویت ایرانی در فراسوی مرز. فصلنامه مطالعات ملی. شماره پنج، سال دوم، پائیز 79.
7-    چامسکی، نوام. (1382). بهره کشی از مردم نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی، چاپ دوم. تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی 1999.
8-    ﺟﻤﺸﻴﺪىﻫﺎ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﻓﻮﻻدﻳﺎن، ﻣﺠﻴﺪ. (١٣٩٠). «ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺎمﮔﺬاری»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ٢٤، ﭘﺎﻳﻴﺰ ١٣٩٠، ﺻﺺ ٦٤-٣٩.
9-    گلفام، ارسلان. (1381). زبانشناسی شناختی و استعاره، تازه‌های علوم شناختی: سال ۴، شماره ۳.
10-            دبیرمقدم، محمد؛ یوسفی‌راد، فاطمه؛ شقاقی، ویدا؛ متشرعی، سید محمود. (1397). زبان‏شناسی شناختی اجتماعی: رویکردی نوین به معنا و تنوعات زبانی. فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی, (شماره دوم), 20-29.
11-            راسخ­مهند، محمد. (1392). درآمدیبرزبانشناسیشناختی،نظریه­هاومفاهیم.  تهران: سمت.
12-            رابینز، آر. اچ. (1370). تاریخ مختصـر زبـان­شناسی، ترجمه علی محمد حق­شناس. تهران: نشر مرکز.
13-            زندی، بهمن. (1383). اصول و مبانی برنامه‌ریزی درسی، آموزش زبان فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
14-            زندی، بهمن و احمدی، بهزاد. (1395). نام­شناسی اجتماعی-شناختی، حوزه نوین مطالعات میان­رشته ای، فصلنامهمطالعات میان رشته­ایدرعلومانسانی، دوره نهم، شماره 1، زمستان 1395 صص 127-99
15-            طبیبی، حشمت الله. (1388). مبانی جامعه­شناسی و مردم­شناسی ایلات و عشایر، تهران.
16-            طیب، محمد تقی و علی نژاد، بتول. (1382). بررسی گرایشهای جدید نامگذاری در اصفهان از دیدگاه زبان شناسی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 33-32، صص 58-23
17-            ﻗﺎدرزاده، اﻣﻴﺪ؛ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر، اﺣﻤﺪ؛ ﻗﺎدرى، اﻣﻴﺪ. (١٣٩٢). ﺗﺠﺎرت ﻣﺮزی و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺮدم ازﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎنزﻳﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ راﻫﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ، دوره ٦، ﺷﻤﺎره ٢٢، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٢: ٨٤-٦١.
18-            مینورسکی، ولادیمیر فئودوویج. (1381). کردها نوادگان مادها .مترجم :جلال جلالی زاده. سنندج: نشر ژیار
19- Agyekum, K. (2006). "The Sociolinguistics of Akan personal names", Nordic Journal of African Studies, 15 (2), 206-235.
20- Aksholakova, A. (2014). "Proper name as a clue symbol of Identity", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112. 465-471.
21- Al-Zumor, A. W. G. (2009). "A Socio-Cultural and Linguistic Analysis of Yemeni Arabic Personal Names", GEMA Online Journal of Language Studies, Volume 2, 15-27.
22- Andryuchshenko, O. K. Suyunova, G. S. and Tkachuk S. S. (2015) "The Cognitive Aspects of the Study of Regional Onomastics", Indian Journal of Science and Technology, Vol 8 (S10). doi:10.17485/ijst/2015/v8is (10)/84835.
23- Bakhtiar, M. (2013). "Creative use of proper names in Persian", Anglisticum Journal (IJLLIS), 2: 5, 89-101.
24- Bednáriková, M.  (2013). Introduction to Cognitive Linguistics. 91. Kraków: Towarzystwo S owakow w Polsce
25- Brdar, M. and RitaBrdar, S. (2007). "When Zidane is not simply Zidane, Bill Gates is not just Bill Gates: Some thoughts on the construction of metonymic meaning of proper names", In Gunter Raden, Klaus Mickal-Kopcke, Thomas Berg and Peter Siegmund (eds.)
26- Croft, W. and Alan D. C. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
27- Cruse, A. (2006). A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh, Edinburgh University Press
28- De Stefani, E. (2012). Crossing perspectives on onomastic methodology: Reflections on Fieldwork in place name research. An essay in interactional onomastics. In A. Ender,
29- Leemann, A. & Walchli, B. (Eds.). Methods in Contemporary Linguistics (pp. 441-462), Berlin/Boston: Mouton de Gruyter.
30- Dobrić, N. (2010). "Theory of Names and Cognitive Linguistics - The Case of the Metaphor", Filozifija i Društvo, Vol. 21, No. 1, pp. 31–41.
31- Evans, V. And Melanie G. (2007). Cognitive linguistics: An introduction, Edinburgh University Press
32- García-Ramírez, E. (2010). Proper Names, a Cognitive-Philosophical Study, PhD Dissertation. The University of Michigan.
33- Geeraerts, D.; Kristiansen, G. and Peirsman, Y. (2010). "Introduction. Advances in Cognitive Sociolinguistics," in Geeraerts, Dirk; Kristiansen, Gitte and Peirsman, Yves (eds.) Advances in Cognitive Sociolinguistics. (pp. 1-19) Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
34- Glynn, D. & Kerstin, F. (eds.) (2010). Quantitative Methods in Cognitive Semantics: Corpus-driven Approaches. Berlin/New York: Walter deGruyter
35- Herbert H. C. (1996). Using Language. Cambridge University Press.
36- Heylen, K.; Tummers, J. and Geeraerts, D. (2008). "Methodological issues in Corpus-based Cognitive Linguistics", in Kristiansen, Gitte, and René Dirven (eds.) Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, Cultural Models, Social Systems. (pp. 91-128) Berlin/New York: Mouton de Gruyter
37- Hudson, R. A. (1980). Sociolinguistics, London: Cambridge University Press.
38- Hudson, R. A. (1996). Sociolinguistics. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
39- Hudson, R. A. (2010). An introduction to word grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
40- Izady, M. R. (1992). The Kurds: A concise Handbook. Washington DC: Crane Russak.
41- Khan, T. Deepa, V. (2014). The names of virtual communities: A linguistic cum socioonomastic analysis. Global Journal of Multidisciplinary Studies, 3(9), 456-465.
42- Kövecses, Z. (2010). "Metaphor and Culture", Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 2, 2: 197-220
43- Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
44- Lakoff, G. and Turner M. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.
45- Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.
46- Langaker, Ronald W. (1999). "Asssessing the Cognitive Linguistics Enterprise", in Janssen, Theo and Redeker Gisela (eds.) Cognitive Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology. (pp. 13-60). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
47- Lyons, John. (1982). Language and Linguistics. Cambridge.
48- Lerman, L. (1996). "The Bubble-aerosol-droplet Cycle: A Prebiotic Geochemical Reactor." Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 26, no. 3.
49- Liu, Sh.; Vol, Z. and Gallois, C. (2015). Introducing Intercultural Communication, Global cultures and contexts. London: SAGE.
50- Lobner, S. (2002). Understanding Semantics. London: Arnold.
51- Mackenzie, D. N. (2003). “Gurāni”, ENCYCLOPAEDIA IRANICA. ed. E. Yarshater. New York: Encyclopaedia Iranica foundation. volume XI. P. 401
52- Mead, G.W. (1934). Mind, Self and Society, Chicago: University Press.
53- Milellet, A. (1936). Compterendu du course de linguistique gelnelrale Ferdinand de Saussure, Bulletin de la Societal Linguistique de Paris, p.166.
54- Radden, G. and Dirven, R. (2007). Cognitive English grammar. Amesterdam: John Benjamins.
55- Reszegi, K. (2012). Cognitive approach to Hungarian toponymy. ONOMA, 47, 367-379. Doi:10.2143/ONO.47.0.3085153.
56- Riemer, N. (2010). Introducing Semantics. Cambridge: Cambridge University Press
57- Robins, R.H. (1966). General Linguistics, Longman.
58- Saeed, J. I. (1997). Semantics. Oxford: Blackwell Publishers. Chicago (Author-Date, 15th ed.)
59- Sapir, E. (1949). Language. Harvest.
60- Sharifian, F. (2011). Cultural Conceptualisations and Language: theoretical framework and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
61- Smith, D.S. (1985). language, the sexes and society, Oxford, Blackwell.
62- Sternberg, R. J. and Karin S. (2012). Cognitive Psychology, Sixth Edition. Wadsworth, Cengage Learning.
63- Sue, Ch. A. and Telles, E. (2007). "Assimilation and Gender in Naming". AJS. Volume 112, Number 5 (March 2007): 1383-1415.
64- Taylor, J. R. (2002). Cognitive Grammar. New York: Oxford University Press.
65- Tirosh, Y. (2010). "A Name of One's Own: Gender and Symbolic Legal Personhood in the European Court of Human Rights", Harvard Journal of Law &Gender, vol, 33. 247-307
66- Tyler, E. B. (1991). Dictionary of Anthropology, Delhi: Jawahar Nagar.
67- Vom Bruck, G. and Barbara B. (eds.) (2006). The Anthropology of Names and Naming. Cambridge: Cambridge University Press.
68- Wardhaugh, R. & Fuller, J. (2015). An introduction to sociolinguistics (7th ed.). Oxford: John Wiley & Sons, Inc.