نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه زبان‌ وادبیات کردی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش دست‌یابی به ماهیت و تحول «نام‌گذاری مشاغل » شهر سنندج در سده‌ی اخیر است. به دلیل بعد شناختی و اجتماعی هدف موردنظر، این بررسی  با استفاده از چارچوب زبان‌شناسی اجتماعی- شناختی و در حوزه مشاغل انجام گرفته است. روش انجام پژوهش، تحلیل محتوا است و روش و ابزار گردآوری اطلاعات هم مشاهده و اسنادی است. جامعه آماری مورد پژوهش هم کلیه مشاغل با احتساب 3711 مورد است. طبق نتایج این پژوهش، در نام‌گذاری مشاغل به‌عنوان فراحوزه غیررسمی عامل اجتماعی نام‌گذاری، صاحبان مشاغل هستند و بر اساس تاثیراتی که فضای فرهنگی و سیاسی جامعه بر آنان حاکم است نام­گذاری صورت گرفته است. در این حوزه بیشتر از اسامی افراد و به لحاظ متغیر جنسیت، بیشتر اسامی مردانه است. نام‌گذاری در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر، معاصرگراست و به هویت محلی گرایش بیشتری دارد. اسامی نشات گرفته از طبیعت نیز به زیرمقوله­ی گیاهی متمایل است و مفهوم­سازی زیربنای انتخاب نام­های استعاری موجود، نمادی از بافت فرهنگی و توپولوژی منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Cognitive Socio-linguistic Study of Naming Businesses in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • ُSeyed Anvar Asadi 1
  • Ebrahim Badakhshan 2
  • Adel Dastgoshadeh 3
  • Zaniar Naghshbandi 4

1 PhD student in Linguistics, Department of English Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Linguistics, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.

3 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

4 Assistant Professor, Department of Kurdish Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to explore the phenomenon of "naming businesses"in the city of Sanandaj, Kurdistan, Iran. Investigation of this phenomenon in the domain of businesses has been carried out cognitive-sociolinguistically. Content analysis is the method of doing the research, as well as the procedures and instrumentations of data are observational and documental. The population of the study included 3711 shops. The result of the study showed that: For business naming as a non-formal hyper domain the social nominating factors are business holders. It is the cultural and political atmosphere of the society which influences that domain. Most names regarding gender as a variable are selected based on human masculane names. Naming business in Sanandaj in celebrity sub-category has tendency towards contemporary celebrities and also it has tendency toward the local identity. Names derived from nature also belong to the plant subcategory. And conceptualization of choosing names seen in this domain is originated from metaphor of the cultural context and topology of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Naming
  • Sociology of Language
  • cognitive linguistics