نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

آسیب‌های جسمی ناشی از کاربرد انواع مواد شوینده و پاک کننده خانگی حاکی از عدم آگاهی صحیح مصرف‌کننده پیرامون محصولات مذکور است. از طرفی نیز مهم‌ترین شیوه در جهت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده از سوی تولید‌کننده درج «هشدار» بر روی محصول است، بنابراین چنین به نظر می‌رسد که هشدارهای درج شده بر روی محصولات دارای کفایت مطلوب و بهینه نیستند و در نتیجه مطالعه و بررسی علمی آنها ضروری می‌نماید. در جستار حاضر بر اساس داده‌هایی متشکل از 67 نوع ماده شوینده، پاک‌کننده و ضدعفونی‌کننده خانگی بر اساس مؤلفه زبانی، مؤلفه طراحی و مؤلفه رنگ به تحلیل برچسب‌های هشدار روی محصولات پرداخته و میزان کفایت آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. آنچه که با بررسی داده‌ها مستفاد می‌شود آن است که برچسب‌های هشدار بر روی محصولات دارای کفایت مطلوب نیستند و در نهایت نگارندگان با در نظرگیری هر سه مؤلفه‌های مذکور الگوی برچسب هشدار مطلوب و دارای کفایت بالا را عرضه می‌کنند. لازم به ذکر است که عمده پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه (برچسب‌های هشدار) در حوزه «زبان‌شناسی حقوقی[1]» مطرح و ارائه .شده‌اند
 
[1] Forensic linguistics

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adequacy of warning labels (Case study of household detergents)

چکیده [English]

Physical injuries caused by the use of various detergents and household cleaners indicate the lack of proper consumer awareness of these products. On the other hand, the most important way for the producer to inform the consumer is to put a "warning" on the product, so it seems that the warnings on the products do not have the desired and optimal adequacy, and therefore their scientific study is necessary. In the present study, based on data consisting of 67 types of detergents, household cleaners and disinfectants based on linguistic component, design component and color component, we analyzed the warning labels on the products and analyzed their adequacy. What is understood from the examined data is that the warning labels on the products do not have the desired adequacy, and finally, the authors consider the model of the desired alert label with high adequacy by considering all three of the above components. It should be noted that most of the researches conducted in this ground have been proposed and presented in "forensic linguistics" field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warning
  • warning label
  • language component
  • design component
  • color component
1-     دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب‌گذاری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی. سازمان غذا و دارو، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی. بازنگری چهارم: شهریور 1393.
2-     صالحی، جواد و ابراهیمی، یوسف. (1391). مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصر فکننده کالا. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی. شماره نخست.
3-     خادمی گراشی، مهدی و صفوی، فاطمه. (1398). تاثیر سطوح گرافیکی هشدار در بسته‌بندیهای سیگار بر نیات ترک مصرف؛ تحلیل نقش میانجی برانگیختگی ترس و ادراک از تهدید سلامت. دوفصلنامه مطالعات مصرف‌کننده. دوره ششم، شماره اول، صفحه 213-228.
4-     منفرد نرجس و حق‌بین، فریده. (1393). سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چیتوز. فصلنامة مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه. سال دوم، شماره 5، صفحه 61-84.
5-      Blasi,V and Monaghan, H P. (1986). The First Amendment and Cigarette Advertising. Law and medicine. Vol 256, No 4.
6-      Cotterill, J. (ed.) (2002) Language in the Legal Process, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan: 54–71. (Contains chapter by Tiersma on “The Language and Law of Product Warnings.”
7-      Dumas, B.K. (2010). In Coulthard, M. & Johnson, A. The Routledge handbook of forensic linguistics, First edition, Taylor & Francis Group, Abingdon
8-      Dumas, B.K. (1992) “Adequacy of cigarette package warnings: An analysis of the adequacy of federally mandated cigarette package warnings,” Tennessee Law Review, 59: 261–304. (Contains details of warning label analysis.)
9-      Dumas, B.K. (2000) “Warning labels and industry safety information standards: The case of Loctite RC/609,” in J. Peyton and P. Griffin (eds) Language in Action: New Studies of Language in Society, Cresskill, NJ: Hampton Press, 302–17.
10-   Dumas, B.K. (2001) “Warnings,” in J. Mitchie (ed.) Reader’s Guide to the Social Sciences, London and Chicago: Fitzroy Dearborn. Vol. 2, 1747–48. (Overview with bibliography.)
11-   Dumas, B.K. (2010). Consumer product warnings Composition, identification, and assessment of adequacy. The Routledge Handbook of Forensic Linguistics. Editors: Malcolm Coulthard and Alison Johnson. Routledge. P: 365-377.
12-   Engs, Ruth C. (1989). Do Warning Labels on Alcoholic Beverages Deter Alcohol Abuse? Journal of School Health, Vol. 59, No. 3.
13-   Fraser, B. (1975) ‘Warning and threatening’, Centrum, 3: 169–80.
14-   Fraser, B. (1998) ‘Threatening revisited’, Forensic Linguistics: International Journal of Speech, Language and Law, 5(2): 159–73.
15-   Kaufman, S. C. (2002). Seeing through the Eyes of the Color-Blind Shopper: Developing Dialogues for Understanding. Retrived from: Colors Matters Research. http://www.colormatters.com/the-color-blind-shopper.
16-   Kiely, T F. (2002). Science and litigation : products liability in theory and practice. CRC Press LLC.
17-   Khandpur, N, Priscila de Morais Sato, Laís Amaral Mais, Ana Paula Bortoletto Martins, Carla Galvão Spinillo, Mariana Tarricone Garcia, Carlos Felipe Urquizar Rojas  and Patrícia Constante Jaime. (2018). Are Front-of-Package Warning Labels More Effective at Communicating Nutrition Information than Traffic-Light Labels? A Randomized Controlled Experiment in a Brazilian Sample. Nutrients, 10, 688; doi:10.3390/nu10060688.
18-   Leonard, S D. (1999). Does color of warnings affect risk perception? International Journal of Industrial Ergonomics, 23: 499-504.
19-   MacKinnon, D and Fenaughty A. (1993). Substance Use and Memory for Health Warning Labels. Health Psychology, Vol. 12, No. 2,147-150
20-   Searle, J. (1969) Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, London: Cambridge University Press.
21-   Shuy, R W. (2008) Fighting over Words: Language and Civil Law Cases, Oxford: Oxford University Press.
22-  Vanderveken, D. (1990) Meaning and Speech Acts, Volume I: Principles of Language Use, Cambridge: Cambridge University Press..