نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش هماهنگی واکه‌ای پیش‌وندهای فعلی در گویش افراد میان‌سال غیرمهاجر شهر مشهد در چارچوب واج‌شناسی زایشی بررسی می‌گردد. بدین منظور بیش از 120 فعل بسیط گویش مشهدی صرف شده و تناوب‌های واجی واکه‌ها در پیش‌وندهای فعلی استمرار، التزام و نفی در محیط آوایی خود استخراج و از نظر هماهنگی مشخصه‌های واجی بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که هماهنگی واکه‌ای در گویش مشهدی در مشخصه‌های پسین بودن، افراشتگی و یا هر دو با هم رخ می‌دهد و همخوان‌های تیغه‌ای در صورتی که واکه ستاک پسین افتاده باشد تیره هستند و اجازه هماهنگی نمی‌دهند. یافته‌ها، همچنین، نشان می‌دهد که واکه پیش‌وند نفی کمتر از پیش‌وندهای استمرار و التزام در فرایندهای هماهنگی شرکت می‌کند.

عنوان مقاله [English]

Vowel Harmony in the Mashhadi Dialect of Persian: A Generative Phonology Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini 1
  • Aliyeh Kord Zafaranlou Kambouzia 2

1 Arak University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Taking a generative phonology approach, this paper analyzes vowel harmony in verbal prefixes in the speech of middle-aged non-immigrant Mashhadi people. Over 120 simple verbs were conjugated and phonological alternations in the vowels of imperfective, and sunjunctive aspect markers as well as the negative prefix were extracted and their phonological features were studied. The results indicate that verbal prefix vowels in Mashhadi dialect harmonize with the stem vowel in backness, highness or both and that coronals block vowel harmony if the stem vowel is a low back vowel.