نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دامغان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارتباط میان زبان­شناسی، ترجمه و ایدئولوژی در دهه­های اخیر نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. محققان بر این باورند که هم زبان مبدأ و هم زبان مقصد دربرگیرنده ایدئولوژی پنهان می­باشند و بنابراین به نحوی بر انتخاب­های زبانی مترجمان تأثیر می­گذارند. بنابراین، می­توان اذعان داشت که مترجمان بالقوه با مجهز بودن به راهبردها، واژگان و ساختارهایی خاص به منظور انعکاس ایدئولوژی مد نظر خود و نیز مدیریت راهبردی بر اذهان مخاطبان خود، ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه تغییراتی را در صورت­های زبانی اعمال کنند. در این راستا در پژوهش حاضر سعی شده است که با بهره گرفتن از دستاوردهای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و الگوی نظری وندایک (2004) به کنکاش نقش راهبردها و ساختارهای نحوی، در چگونگی بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی پرداخته شود. بدین منظور این تحقیق در دو گام انجام شده است. در گام نخست، به بررسی گفتمان­های انگلیسی سیاسی- اجتماعی مکتوب رسانه­ای که در بازه زمانی سال­های 2015-2014 در ارتباط با ایران مطرح­شده پرداخته و سپس جهتِ یافتن تغییرات نحوی ایدئولوژیک اعمال­شده، در صدد مقایسه آنها با ترجمه فارسی مترجمان تلاش شده است. در گام نهایی، درصد راهبردهای نحوی ایدئولوژیک، محاسبه و نمونه­های مستخرج ترجمه­های فارسی بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافت­شده به آشکارسازی نقش بسزای ساختارها و راهبردهای نحوی بکار بسته­شده، به ویژه حذف و اضافه، در جهت بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Syntactic Strategies in the Representation of Persian Translators’ Ideologies in Written Translated Social-Political Texts: A CDA Approach

نویسندگان [English]

 • Ailin Firoozian Pooresfahani 1
 • Ferdows Aghagolzadeh 2
 • Arsalan Golfam 2
 • Aliyeh Kord-e Zafaranlu Kambuziya 2

1 Damghan University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

Although it is believed that language is the sheer truth (Cook, 2003), this fact should not be ignored that language specifically the socio-political discourse is sometimes used to conceal the truth and conveys the purport the way that affects people and persuade them to accept the untruth. The translator who is responsible for transferring the content that in turn, includes meta-language elements such as culture, history, politics, authority, and different ideologies from the source language (SL) to the target language (TL) and by manipulating and altering the linguistic forms of source language, he affects the readers' schools of thoughts and feelings and finally lead them to a certain ideology (Mason, 2010; Penycook, 2004). therefore, it can be said that in a translation process, the translator can convey the source of language's content to the target language the way he likes by applying diverse strategies and techniques, consciously or unconsciously (Schäffner, 2007, 2009).
As far as the way a socio-political translator’s choice of any of the linguistic forms considerably influences the reader’s mind, the research aims to augment the precision of translations done by students of English translation from different social classes, to improve people's critical thinking, to find and analyze manipulative syntactic structures of socio-political texts, and to express translators’ ideology or the dominant ideology of their society.
 

Theoretical Framework

The framework of this paper is based on critical discourse analysis and socio-cognitive Van Dijk’s approach (2004). His analytical method, suggest two levels of analysis: macro level and micro level. Macro-level is related to the analysis of meta-linguistic elements such as ideology. For investigating this level in this study, “ideological square” defined by Van Dijk (2004) will be used. The concept of this square based on polarization, designate the following dimensions:

Emphasizing our positive actions or properties
Mitigating their positive properties and actions
Emphasizing their negative properties and actions
Mitigating our negative properties and actions

Microstructure as another level is related to the analysis of the text in terms of linguistic forms. This research focuses on all syntactic strategies which might be applied by translators’ in order to represent their ideologies.

Methodology

Among approximately 600 texts collected from different written English socio-political content that were translated to Persian language and were limited to national, international or regional issues related to subjects about Iran, 250 utterances were selected for analyzing. These excerpts had the most obvious syntactic manipulation done by Persian translators. They were taken from written news, interviews, resolutions and the like from different sources such as websites, press, and magazines. Searching all syntactic strategies and manipulations, the Persian translators’ ideology were then challenged within CDA framework and Van Dijk’s theoretical pattern (2004). After that, Van Dijk’s ideological square was used to analyze how Our and Their actions and properties were polarized and how they were reflected in translation were examined. In the end, the frequency of the applied syntactic strategies was calculated.

Results and Discussion

In this part of the research according to Van Dijk’s theoretical pattern (2004), the frequency and percentage of each syntactic manipulations including eight strategies (word order, passivization, topicalization, nominalization, addition, deletion, modality and tense shift) which were used to manipulate the syntactic structures of English (ST) in order to convey Persian translator’s dominant or intended ideology, are excluded and analyzed.

Conclusion and Suggestions

The conclusions show that the syntactic strategies and manipulations do have a salient role in representing Persian translators’ ideologies in English written translated socio-political texts through the polarization of us and them. In other words, the effectiveness of syntax, manipulations, and changes made on syntactic structures and the Van Dijk’s theoretical pattern (2004) syntactic strategies could considerably echo the Persian translators’ ideologies in translated socio-political English discourses. Hence, studying these analyses clearly demonstrates that the major strategies or strategies used for emphasizing and mitigating actions in the content that Van Dijk explained in his ideological square has been significantly effective in justifying syntactic changes and the manipulations done by Persian translators. Also, comparing syntactic frequencies showed that the findings of the mostly applied strategies such as deletion and addition represent that among all such strategies, Persian translators pick the clearest and most direct way to express intended ideologies and hitherto, they have been trying to affect the meaning and the ideology of the target language indirectly. As far as the current research chose to study syntax among different discourse terms, studying other terms can show a more comprehensible picture of changes that represent the efforts translators have made to demonstrate beliefs, principles, personal and social culture through words, structures, and ideological meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Linguistics and translation studies
 • critical discourse analysis
 • Ideology
 • Syntactic Structures and Strategies
 • Social-Political Texts
 1. 1. آقاگل‌زاده، ف. (1381). مقایسه و نقد رویکردهای تحلیل کلام و تحلیل کلام انتقادی در تولید و درک متن (رساله دکتری)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  2. آقاگل‌زاده، ف. (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی .
  3. پیشقدم، ر.، هاشمی، م.، و حسامی، ش. (1390). تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه. فصلنامه مطالعات و ترجمه، 4، 33-15.
  4. خسروی نیک، م. و یار محمدی، ل. (1379). ساختارهای گفتمانی و ایدئولوژیکی در گفتمان‌های خبری روزنامه‌های ایران. درف. فرحزاد (گردآورنده)، مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان-شناسی ایران(45-26). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  5. سلطانی، ع. (1383). قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در مطبوعات (رساله دکتری)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
  6. عطاران، ع. (1386). بررسی ترجمه متون خبری در وبگاه‌های ایرانی بر اساس دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی؛ مطالعه موردی وبگاه تابناک (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
  7. عطایی، ر. (1386). تحلیل گفتمان انتقادی واژگان دارای بار ایدئولوژیک در ترجمه رمان‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
  8. فرحزاد، ف. (1382). چارچوبی نظری برای نقد ترجمه. فصلنامه مطالعات ترجمه،1(3)، 38- 29.
  9. فرحزاد، ف. (1383). سیر تحول مطالعات ترجمه در پنجاه سال اخیر. در ف.فرحزاد (گردآورنده)، دو هم اندیشی ترجمه‌شناسی (24-9). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  10. فرحزاد، ف. (1387). نقد ترجمه از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی. فصلنامه مطالعات ترجمه، 6 (24)،39-47.
  11. Aslani, M., & Salmani, B. (2015). Ideology and translation: A critical discourse analysis approach towards the representation of political news in translation. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 4(3), 80- 88.
  12. Bloor, M., & Bloor, T. (2007). The practice of Critical Discourse Analysis. London: Hodder Education.
  13. Cook, G. (2003). Applied Linguistics. UK: Oxford University Press.
  14. Fairclough, N. (2001). Language and Power. London: Longman.
  15. Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. Critical Policy Studies. 7 (2), 177-197.
  16. Farahzad, F. (2008). Translation as an intertextual practice. Perspectives: Studies in Translatology, 16(3), 125- 131.
  17. Fowler, R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routlege.
  18. Keshavarz, M. H., & Alimadadi, L. (2011). Manipulation of ideology in translation of political texts: A critical discourse analysis perspective. Journal of Language and Translation, 2(1), 1-12.
  19. Khajeh, Z., & Khanmohammad, H. (2012). Transmission of ideology through translation: A critical discourse analysis of Chomsky’s “Media Control” and its Persian translations. Applied Language Research, 1, 24-42.
  20. Khanjan, A., Amouzadeh, M, Eslami., & Tavangar, M. (2013). Ideological Aspects of Translating News: Headlines from English to Persian. Translators’ Journal, 58 (1), 87-102.
  21. Kua, S. H., & Nakamura, H. (2005). Translation or transformation? A case study of language and ideology in the Taiwanese press. Discourse and Society, 16(3), 393-417.
  22. Lande, I. (2010). The Role of Critical Discourse Analysis in the Translation of political Texts )M.A. Dissertation(, Aarhus University, Denmark.
  23. Li, J. (2013). Translating Chinese Political Discourse: A Functional Cognitive Approach to English Translations of Chinese Political Speeches (PhD dissertation), University of Salford, Manchester.
  24. Mahdiyan, M., Rahbar, M., & Hosseini Masoum, M. (2013).Applying critical discourse analysis in translation of political speeches and interviews. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(1), 35-47.
  25. Mason, I. (2010). Discourse, Ideology and Translation. In M. Baker (Ed.), Critical Readings in Translation Studies (83-95). London and New York: Routledge.
  26. Penycook, A. (2004). Critical Applied Linguistics. In A. Davies, The Handbook of Applied Linguistics (784- 808). Oxford: Blackwell.
  27. Schäffner, C. (2007). Politics and translation. In P.Kuhiwczak & K. Littau (Eds.), A Companion to Translation Studies (134-147). Toronto: Multilingual Matters LTD.
  28. Schäffner, Ch. (2009). Political discourse and translation. In L. Wei & V. Cook (Eds.), Contemporary Applied Linguistics (142-164). London and New York: Continuum.
  29. Schäffner, Ch., & Bassnett, S. (2010). Political discourse media and translation. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
  30. Shojaei, A. & Laheghi, F. (2012). A critical discourse analysis of political ideology and control factors in news translation. Theory and Practice in Language Studies, 2 (12), 2535-2540.
  31. Van Dijk, T. A. (1993). Discourse, Power and Access. London: Routledge.
  32. Van Dijk, T. A. (1998). Opinions and ideologies in the press. In A. Bell & P. Garrett (Eds.), Approaches to Media Discourse (21-63). Oxford: Blackwell.
  33. Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Anaysis, In D. Tannan, D. Schiffrin, & H. Hamilton (Eds.), Handbook of Discourse Analysis (583-588). Oxford: Blackwell.
  34. Van Dijk, T. A. (2004). Ideology and Discourse: A multidisciplinary introduction. Barcelona: Pompeu Fabra University.
  35. Van Dijk, T. A. (2006). Discourse and Manipulation. London: Sage.
  36. Van Dijk, T.A. (2012). Ideology and Discourse. In M. Freeden, L. Tower Sargent, & M. Stears, The Oxford Handbook of Political Ideologies. (175-196). Oxford: Oxford University Press.
  37. Van Leeuwen, T. (1993). Genre and Field in Critical Discourse Analysis: A Synopsis Analysis. Discourse and Society, 4(2), 193-223.
  38. Wodak, R. (1989). Power and Ideology: Studies in Political Discourse. Amsterdam: John Benjamins.
CAPTCHA Image