نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسنده

دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

در پژوهشِ حاضر کارکرد نور در شعر سهراب سپهری بر اساس دیدگاه نشانه- معناشناختی، بررسی و تحلیل شده است. هدف اصلی از پژوهشِ پیش رو، بررسی وضعیت گفتمانی و تحولی نور در شعر سپهری با تکیه بر چهار دیوان شعر او با عنوان­های «شرق اندوه»، «مسافر»، «صدای پای آب» و «حجم سبز» می­باشد. پرسش­های اصلی پژوهشِ پیشِ رو این است که نور در شعر سپهری چه حالت­هایی پیدا می­کند، چگونه به جریان در می­آید و گسترش می­یابد؛ همچنین چگونه می­تواند معناآفرینی کند؛ همچنین نور و همبسته­های نوری با کدام نظام­های نشانه- معناشناسی ارتباط دارند؟ و آیا می­توان برای نظام نوری در شعر سپهری الگویی معرفی کرد. فرضیۀ ما این است که نور به عنوان یک ابژۀ معناساز عمل می­کند و از طریق رابطۀ زنجیره­ای حواس و در تعامل با حس­های مختلف دیداری، جسمانه­ای، لامسه­ای، بویایی و حسی- حرکتی معناآفرینی می­کند. درواقع، نظام رخدادی و شوشی نور بستری را فراهم می­آورد تا نظام زنجیره­ای حسی شکل بگیرد. سوژه و ابژه در پرتو این نظام و در رابطه­ای ادراکی- حسی در تعامل با هم قرار می­گیرند. نتیجۀ چنین فرایندی برخورداری شوش­گر از حضوری استعلایی است. پژوهشِ حاضر با تحلیل نظام گفتمانی نوری توانسته الگویی را از چگونگی استحاله و استعلای گفتمان از منظر نور در شعر سپهری تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Semiotics of the word 'Light' in Sohrab Sepehri’s Poem

نویسنده [English]

 • Ebrahim Kanani

Kosar University of Bojnord

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

In this research, the functions of light in Sepehri’s poem were studied and analyzed based on the semiotics-semantics view. The main purpose of the present research is to study the discursive state and transformation of light in Sohrab Sepehri's poetry, based on his four poem books entitled "East of Sorrow", "Traveler", "The Water’s Footfall" and "Green Volume". Our main questions are what status the light gains, how it comes to operate and spread, how light can create meaning, and what meanings and values it develops as well. Also, what semiotics-semantics systems such as tension, perceptual-sensory, feeling, aesthetics are related to light and light-correlated concepts? And is it possible to introduce a pattern for the light system in Sepehri’s poem? Our hypothesis is that the light operates as a semantic-made word and it creates meaning through the chained relation of senses and with interaction of different senses such as visual, sensual, tactile, olfactory and sensory-kinetics. In fact, the incident lighting system prepares the underlying light to form a sensory chain system. As a result, the subject and object interact in this system and in the perceptual-sensory relationship. The result of such a process is the presence of the subject from transcendental presence. The present study, by analyzing the optical discourse system, has been able to present a model of how to transform and transcend discourse from the perspective of light into Sepehri poetry.

Theoretical Framework

One of the methods for analyzing the contents of Persian literary texts is the use of new literary ideas. Using these ideas in the field of poetry and Persian prose can be found in a precise and scientific way for interpretation and analysis of Persian literary texts. Semiotics, as one of the literary theories, can open new horizons to contemporary Persian poetry with the help of different knowledge domains such as philosophy, linguistics, phenomenology, and discourse analysis. In this study, the light function in Sohrab Sepehri's poetry has been studied and analyzed based on the semiotic point of view. This approach provides a suitable ground for explaining the discursive state of light in Sohrab Sepehri's poetry. Since in Sohrab Sepehri's poetry, light creates an emotional spatial role, the light system of this poem is related to semiotic systems. The element of light containing various functions in his poem interacts with different senses. This function places light in tensions that fluctuate from surface to depth. This indicates a state atmosphere in discourse, and the semiotic approach also examines the same situation in relation to light.

Methodology

In the foregoing article, to analyze the data, one of the new methods of critique and one of the critically acclaimed theories of discursive semantics have been used. This study is a library research using an analytical-descriptive research method. This theory analyzes the optical system in Sepehri's poetry by studying the human perceptual-sensory conditions and its role in the process of meaning and creation, and the use of various types of inspirational systems and the study of emotional, sensory-perceptual and aesthetic systems.

Results and Discussion

Semiotics in a paradigmatic turning point tends to a phenomenological approach. His approach introduces state and tension discourse systems. In state system, without any plans or goals, he will be aware of the moment he is present in relation to the position in which he is located and with the help of it, makes himself available to himself and to the other. This links the state system with the phenomenological discussion of presence. Based on this, the present study, by analyzing the optical discourse system from this perspective, has been able to explain the pattern of how to transcend discourse from the perspective of light in Sepehri poetry. Also in the present discourse, light is reflected in various forms including explosive, focused, transparent, and multiplied. In this discourse, various aesthetic, eventful, perceptual-sensory, emotional-state and transcendental systems play a role, and these systems have the characteristics and functions of tension, state, intensity and extensity.

Conclusion and Suggestions

In Sohrab Sepehri's poetry, the light appears as a mediator in the form of an eventful and tension-state system of discourse.The incident and state light system lays the ground for interaction among different senses and thus triggers a perceptual-sensory interaction between subjects and discursive factors. As a result of this process, presence is located in the path of transcendence. In addition, an interaction is formed between the intensity and extensity in continuous discourse. This interaction puts the light in a fluid state, which results in a transformation from an evolving state to a transcendental one. Using the proposed model in this study, we can accurately map the light discourse and the formation of meaning in discursive systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Light
 • SohrabSepehri
 • Semiotics Discourse system
 • Senses
 • aesthetics
 1. 1. پوله، ژرژ. (1390). آگاهی نقد. ترجمۀ مرتضی‌بابک ‌معین. تهران: نشر علم.
  2. سپهری، سهراب. (1390). هشت کتاب. تهران: پیام عدالت.
  3. شعیری، حمیدرضا. (1379). «فاعل فردی و جمعی در «پُشت هیچستان سپهری». مدرس علوم انسانی. دورة 4، شمارة3: ‌‌صص. 53- 63.
  4. ______. (1379). «پنجره از نگاه بودلر و سپهری». پژوهش زبان‌های خارجی. دورۀ ... . شمارۀ 8 (ویژه‌نامۀ همایش ادبیات تطبیقی). بهار و تابستان.صص. 66- 77.
  5. ______. ( 1385). تجزیه و تحلیل نشانه- معناشناختی گفتمان. تهران: سمت.
  6. ______. ( 1391). «تحلیل نشانه- معناشناسی خلسه در گفتمان ادبی». فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی. سال 9، شمارۀ 36 و 37. تابستان و پاییز.صص. 129- 146.
  7. ______. (1392). نشانه- معناشناسی دیداری: نظریه و تحلیل گفتمان هنری. تهران: سخن.
  8. ______. (1395). نشانه- معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
  9. کنعانی، ابراهیم. (1393). تحلیل کارکرد گفتمانی نور، صدا و رنگ در مثنوی مولوی: رویکرد نشانه- معنا‌شناختی. رسالۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه سمنان.
  10. کنعانی، ابراهیم، عصمت اسماعیلی و حسن اکبری بیرق. (1393). «بررسی کارکردهای نشانه- معناشناختی نور بر اساس قصه‌ای از مثنوی». کهن‌نامۀ ادب پارسی، سال پنجم. شمارۀ سوم. پاییز.صص. 121- 148.
  11. گذشتی، محمد‌علی و بهروز رومیانی. (1392). «شهر نور و ظلمت در شعر سهراب». ادبیات پارسی معاصر. سال سوم. شمارۀ دوم. تابستان.صص. 89- 114.
  12. گرمس، ژولین آلژیرداس. (1389). نُقصان معنا. ترجمۀ حمید‌رضا شعیری. تهران: نشر علم.
  13. لطیف‌نژاد، فرخ، فرزان سجودی و مه‌دخت پور‌خالقی. (1393). «مراحل دریافت متن در شعر سپهری بر اساس رویکرد بوگراند و درسلر». دوماهنامۀ جستارهای زبانی. د 5. ش 3 (پیاپی‌19). مهر و آبان.صص. 165- 192.
  14. معین، مرتضی‌بابک (1396). ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  15. ______. (1390). «بررسی تطبیقی اندیشه‌های بنیادین پدیدارشناسی (با رویکرد هوسرلی) با مضامینی چند در شعر سپهری». دو فصلنامۀ علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر. شمارۀ اول. بهار و تابستان.صص. ‌17- 28.
  16. ______. (1392). نقد مضمونی. نخستین کارگاه نقد ادبی. تهران: انجمن علمی نقد ادبی.

  17. Fontanille J. (1995). Semiotique du visible: Des Mondes de lumieres, presses Universitaires de France (P U F).
CAPTCHA Image