نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

چکیده
سرودهای ملّی به عنوان متونی برساخته و نمادین از رویکردها و کانون های توجّه کشورها همواره از منظرهای مختلف قابل تأمل و بررسی هستند. این پژوهش برآن است تا به سرود ملّی در چارچوب الگوی لاکلاو و موفه، رویکرد وندایک و برخی ابزارهای زبان-شناختی بپردازد و می کوشد به پرسش های زیر پاسخ دهد: دال های مرکزی سرودهای ملّی کشورها کدامند؟ چه رابطه ا ی میان درجه ی توسعه یافتگی کشورها و مفاهیم مندرج در سرودهای ملّی وجود دارد؟ شباهت ها و تفاوت های یافته های زبانشناختی گفتمانی در متون سرودهای ملّی کشورهای مورد بررسی کدامند؟ به این منظور سرودهای ملّی 114 کشور از 5 قارّه ی جهان بررسی شد. از میان دال های مرکزی به کاررفته در سرودهای ملّی کشورهای توسعه یافته جنگ،مناجات با خدا،آزادی،آینده-گرایی،گذشته گرایی و وصف طبیعت سرزمین بیشترین فراوانی را دارند. در سرودهای ملّی کشورهای درحال توسعه،دال های مرکزی جنگ،آزادی،آینده گرایی،گذشته گرایی،اتّحاد،صلح و برقراری آشتی و وصف طبیعت سرزمین پرکاربردترین دال های مرکزی هستند. در سرودهای ملّی کشورهای کمترتوسعه یافته دال های مرکزی جنگ،آزادی،آینده گرایی،اتحّاد،صلح و برقراری آشتی،گذشته گرایی و نام بردن از خدا و مناجات با او بیشترین فراوانی را دارند. (%33) از کل کشورهای مورد بررسی بر تقابل و قطبیت «ما» در مقابل «آن ها» تأکید ویژه دارند و در مابقی سرودها قائل به غیریتی درمقابل آن نیستند.

کلید واژه ها : سرود ملّی، دال مرکزی، قطبیت ما-آن ها، واژه های ایجابی-سلبی، توسعه یافتگی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cross-Language Description of the National Worldwide Anthems and Its Relationship With Developmental Procedure

نویسندگان [English]

  • aazam sanjabi
  • negar davari ardakani

چکیده [English]

Abstract
National anthems known as texts constructed based on symbolic approaches and are always significant. This research is intended to study the national anthem from the perspective of linguistics in the context of Laclau & Mouffe, Van Dijk and some linguistic tools. This research is trying to answer the following questions: What are the nodal points of each country´s national anthem?What is the relationship between the degree of development of countries and the concepts embodied in their national anthems? What are the discourse linguistic similarities and differences between the findings in the literature of the national anthems?To this end, the national anthems of 114 countries of 5 continents of the world reviewed. From nodal points which used in the national anthems of developed countries,war,prayer with God,freedom,futurism,retrospection and describe the nature of the land have used widely.In the national anthems of the developing countries,the nodal points of the war,freedom,futurism, retrospection,unity,peace and reconciliation and describe the nature of the land are the most widely used of nodal points.In the national anthems of the least developed countries,the nodal points of the war,freedom,futurism,unity,peace and reconciliation,retrospection,and prayer with God have the highest frequency.

Keywords: National Anthem, Nodal Point, Us versus Them, Positive-Negative Words, Developmental Procedure

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Anthem
  • Nodal point
  • Us versus Them
  • Positive-Negative Words
  • Developmental Procedure
آزاده، پویان. (1384). سرودهای ملّی کشورهای جهان. چاپ اوّل. سمنان: آبرخ.
آقاگل زاده، فردوس. (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. چاپ اوّل. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
سلطانی، علی اصغر. (1387). قدرت، گفتمان و زبان «سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران». چاپ دوّم. تهران: نشر نی.
خلجی، عباس. (1386). ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح‌طلبی (84-1376)، پایان نامه ی دکتری علوم سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.
شعیری، حمیدرضا. (1385). تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان. چاپ سوّم. تهران: سمت.
کسرایی، محمدسالار. پوزش شیرازی، علی. (1388). «نظریه گفتمان لاکلا وموفه، ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی». فصلنامه ی سیاست، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی. دوره 39. شماره 3. صص 360-339.
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه ی فاطمه شایسته پیران و دیگران. چاپ اوّل. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
مور، مایکل. (1383). سرود ملی، آوای شجاعت، سربلندی و افتخار. ترجمه ی مونا مشهدی رجبی. نشریه ی فرهنگ و پژوهش. شماره 173. صص 31-32.
نادری، مرجان. (1388). تحلیل گفتمان شناسی گزیده هایی از سرودهای ملّی کشورهای جهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
ون دایک، تئون ای. (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی. ترجمه ی پیروز ایزدی و دیگران. چاپ اوّل. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
یورگنسن، ماریان. فیلیپس، لوئیس. (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه‌ی هادی جلیلی. چاپ اوّل. تهران: نشرنی.
Bloor, M. Bloor, T. (2007). Practice of critical Discourse Analysis: An introduction. London: Routledge.
Bristow, Michael. (2006). National Anthems of the world. Eleventh Edition.
Cusack, I. (2005). African National Anthems: Beat the drums, the red lion has roared. Journal of African Cultural Studies. No. 17(2). Pp. 235- 251.
Jahoda, G. (1963). “The development of children´s ideas about country and nationality:
National symbols and themes”. British Journal of Educational Psychology. No. 33(2). Pp. 143- 153.
Kolsto, P. (2006). “National symbols as signs of unity and division”. Ethnic and Racial Studies. No. 29(4). Pp. 676- 701.
Rekha, S. Taj, H. (1995). “National integration through value-oriented activities”. Psycho Lyngua. No. 25(1-2). Pp. 73- 77.
Rippon, T.J. (2005). “Do national anthems educate for a culture of peace or a culture of war?”, Culture of Peace Online Journal. No. 1. Pp 34-39.
Van Dijk, T.A. (1998). Critical discourse analysis. Available: http://www.hum.uva.nl/ teun/cda.htm.
Voros, V.(2012). “Word use and context analysis of six national anthems preliminary cultural suicide research”. European psychiatry. No. 27(1). Pp. 137- 138.
David.national-anthems.net/ index.html. David Kendell. 2004. National Anthem Reference Page. Follow link to country.
National-anthems.org/ history. Htm. Michael Jamieson Bristow. 2003. The history of Twenty Eight National Anthems.
www.farsi.khamenei.ir
www.national-anthems.net
www.nationalanthems.com
www.nationsonline.org
www.worldbank.org
CAPTCHA Image