نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

با توجه به اهمیت گویش مشهدی در مقایسه با دیگر گویش ها، این پژوهش به دنبال بررسی فعل "رفتن" به معنای "شدن" درگویش مشهدی زبان فارسی و زبان انگلیسی است و به مقایسه کاربرد این فعل با زبان انگلیسی می پردازد. از این رو، نگاهی به نظریه صورت و تحلیل نقش تجربی می اندازد. از دیگر اهداف این پژوهش می توان به بررسی تاثیر متغیرهایی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی بر میزان استفاده از فعل رفتن در گویش مشهدی اشاره نمود. به منظور گردآوری داده،300 مکالمه در موقعیت های مختلف از خانم ها و آقایانی با سنین مختلف (13 تا 76 سال)، سطح تحصیلات و شرایط اجتماعی متفاوت (پایین، متوسط و بالا) جمع آوری شد و نتایج به صورت جدول ارائه شد. همچنین، جهت بررسی نگرش افراد به گویش مشهدی و شم زبانی آن ها، ده نفر از افراد مذکور به صورت تصادفی انتخاب شده و مصاحبه ای با آن ها انجام گرفت. مصاحبه شوندگان نیز همچون سایر افراد شرکت کننده، خانم ها و آقایانی از سنین، سطح تحصیلات و شرایط اجتماعی مختلف بودند. جهت گردآوری داده در بخش انگلیسی و بررسی پیکره زبانی از بانک های اطلاعاتی زبان و کتب مرجع استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Verb "Go" in Mashhadi and English: Similarities and Differences

نویسندگان [English]

  • Reza Pishghadam
  • Shahla Sharifi
  • Atena Attaran

Ferdowsi

چکیده [English]

Considering the importance of Mashhadi in comparison with other dialects, the present research aims at analyzing the verb "go" when it means "become", and comparing Mashhadi and English in this regard. Moreover, this study seeks to investigate how variables such as age, gender, educational and social levels play roles in employing the verb "go" in Mashhadi dialect. To this end, 300 conversations were recorded in various situations uttered by male and female participants, aging 13-76, with different educational levels (academic/non-academic), and from different social levels (low/middle/high). The results were displayed in tables. In addition, in order to explore participants' attitude towards Mashhadi dialect, 10 of the aforementioned participants were randomly selected and interviewed. Data collection in English section was done with the use of information banks and reference books. The results of this study suggested that utilizing the verb "go" with the meaning of "become" is influenced by age, gender, educational and social levels. Moreover, there are similarities and differences between Mashhadi and English with regard to employing this verb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mashhadi dialect
  • Go
  • Become
  • English
ادیب طوسی، م. (1341). «لغات نوقانی (مشهدی)». نشریه دانشکده ادبیات تبریز. 1. 41-1.
آقا‌گل‌زاده، ف.، زعفرانلو کامبوزیا، ع.، و رضویان، ح. (1390). «سبک‌شناسی داستان بر‌اساس فعل: رویکرد نقشگرا». فصلنامۀ تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). 1. 254ـ243.
اکبری شالچی، ا. (1370). فرهنگ گویش خراسان بزرگ. تهران: نشر مرکز.
باطنی، م. (1354). مسائل زبان‌شناسی نوین: ده مقاله. تهران: انتشارات آگاه.
بینش، ت. (1339). «چند اصطلاح هواشناسی در لهجۀ مشهدی». نشریه فرهنگ خراسان.1. 36-33.
پهلوان‌نژاد، م. ر. (1388). «بررسی و توصیف واژگانی در گویش مشهدی». چکیده مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، 48.
پهلوان‌نژاد، م. ر. (1389). «بررسی صامت‌های میانجی در گویش مشهدی». خلاصه مقالات همایش بین‌المللی گویش‌های مناطق کویری ایران. سمنان، 7.
پیش‌قدم، ر. (1392). «معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول‌گرا در فرهنگ‌کاوی زبان». مطالعات زبان و ترجمه. 4(45).62-47.
حبیب‌الهی، م. (1347). «کیفیت و بررسی فعل در لهجه مشهدی». مجله دانشکده ادبیات مشهد. 244،200ـ3.
حسینی، ز. (1388). «بررسی صامت‌های میانجی در گویش مشهدی». چکیده مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، 61.
حسینی‌معصوم، سید محمد و حسینی، سیده تکتم. (1392). «بررسی فرآیندهای واجی در گفتار کاربران لهجه مشهدی با تحصیلات مختلف در مقایسه با زبان فارسی معیار». مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان (دانشگاه فردوسی مشهد). پاییز و زمستان 1392. صص 119-141.
حیدری‌پور، م. (1388). «فرایند مرگ لهجه مشهدی: عوامل و روش‌های جلوگیری از آن». چکیده مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، 66.
خزاعی، آ. (1388). «بررسی و توصیف آوایی افعال در گویش مشهدی». چکیده مقالات اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، 71.
داورپناه، ا. (1387). «بررسی اجتماعی زبان فارسی در مشهد». نخستین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان، 5.
دبیر مقدم، م. (1387). «زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی». ادب پژوهی. 5. 128-91.
زارعی، م. (1385). بررسی جامعه‌شناختی گوناگونی گویش مشهدی بر‌اساس متغیر‌های سن، طبقه اجتماعی و جنسیت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه پیام نور تهران.
شیری، ع. (1386). درآمدی بر گویش‌شناسی. تهران: نشر مازیار.
صادقی، ع. ا. (1349). «زبان فارسی و گونه‌های مختلف آن». فرهنگ و زندگی. 2. 73-66.
ظفر محجوب، ز. (1341). گویش مشهد. پایان‌نامه کارشناسی. مشهد دانشگاه فردوسی مشهد.
فیروزیان، آ. (1389). «بررسی فرآیندهای واجی در گویش مشهدی بر‌اساس واج‌شناسی خود‌واحد». خلاصه مقالات همایش بین المللی گویش‌های مناطق کویری ایران، سمنان، 113.
کلباسی، ا. (1374). فارسی ایران و تاجیکستان (یک بررسی مقابله‌ای). تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
مدرسی، ی. (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مشکوه‌الدینی، م. (1387). «رابطه لهجه رسمی و لهجه‌های محلی زبان فارسی». نامه فرهنگستان. 1.
82-71.
میرخدیوی، ا. (1363). اشعار مشهدی: گزیده شیرین‌ترین لطایف نظم و نثر و اشعاری به لهجۀ مشهدی از آداب و رسوم مردم خراسان. مشهد: کتابفروشی باستان.
ناظران‌پور، م. (1386). برخی از آداب و رسوم مشهد قدیم به لهجۀ شیرین مشهدی. مشهد: سنبله.
نجاتیان، ح. (1390). بررسی و توصیف گویش مشهدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
وحیدیان کامیار، ت. (1383). «گویش مشهدی». دومین همایش زبان‌های ایرانی و زبان‌شناسی ایران،551-567.
وحیدیان کامیار، ت. (1384). «بررسی کوتاه ویژگی‌های فارسی مشهدی». فرهنگ و هنر خراسان. 13. 107-101.
هدایت، ن. (1384). «تأثیر جنسیت بر نحوۀ بیان تقاضا». دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی. 4. 40-17.
Andersen, R. W., & Shirai, Y. (1994). “Discourse motivations for some cognitive acquisition principlesL. Studies in Second Language Acquisition, 16, 133-156.
Bardovi-Harlig, K., & Reynolds, D. (1995). “The role of lexical aspect in the acquisition of tense and aspectL. TESOL Quarterly,, 107-131.
Edwards, J. (2009). Language and identity. Cambridge: Cambridge University Press.
Halliday, M. K. A. (1975a). Learning how to mean: Exploration in the development of language. London: Edward Arnorld.
Halliday, M. A. K. (2003b). The language of early childhood. New York: MPG Books, Ltd.
Halliday, M. A. K. (2004c). An introduction to functional grammar. London: Edward Arnold.
Halliday, M. A. K., & Matthiessen, Ch. (2004). An Introduction to functional grammar (3rd ed.). London: Edward Arnold Publishers Ltd.
Lakoff, R. (1973). “Language and women’s place”. Language and Society, 2, 45-79.
Lakoff, R. (1990). Talking power. New York: Basic Books.
Larsen-freeman, D. (1997). “Chaos/complexity science and second language acquisition”. Applied linguistics, 18, 141-165.
Laurel, D. (2005). Bridging the generation gap. Madison, Wisonsin: Laurel and Associates, Ltd.
Minault, G. (1984). “Begamati Zuban: Women’s language and culture in nineteenth-century Delhi”. India International Centre Quarterly, 11(2), 155-170.
Prensky, M. (2001). “Digital natives, digital immigrantsL. On the Horizon, 9 (5), 1-6.
Thomson, G. (2004). Introducing functional grammar. Oxford: Oxford University Press.
Wardhaugh, R. (1986). An introduction to sociolinguistics. Basil: Blackwell.
Yin, R. K. (2010). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.
CAPTCHA Image