نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی توصیفی و همزمانی ویژگی‌های آوایی مشترک موجود در گونه‌های زبانی رایج در 20 منطقه از شهرستان سرخس صورت گرفته است. از این تعداد، مناطقی که شامل فرآیند‌های آوایی مورد نظر هستند ذکر شده است. همچنین داده‌هایی که در بررسی استفاده شده اند شامل 100 صورت زبانی است. داده‌های مورد بررسی به صورت مصاحبه و ضبط صدا گردآوری شده است. گویشوران اکثراً مردان سالخورده، کشاورز یا دامدار، کاسب و کم سواد یا بیسواد بودند که تمام عمر خود را در روستاها گذرانده اند. فرایندهای واجی مشاهده شده در گونه‌های مورد بررسی بدین ترتیب است: 1- همگونی همخوانی و واکه ای و دگرگونی واکه ای؛ 2- افزایش واکه پایانی؛ 3- حذف همخوان پایانی؛ 4- تبدیل واکه /e/، /o/، / i/ در هجای اولیه به واکه /a/. از نتایج دیگر این تحقیق وجود سه واجگونه /s/، /ż/، /q/ است که به آنها اشاره شده است.

عنوان مقاله [English]

A Description of the Phonological Structure of Alimirzayee Dialect of Sarakhs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pahlavannezhad
  • Mahnaz Shahroodi

چکیده [English]

The present article describes the common phonological features of linguistic varieties in 20 areas of Sarakhs city. One hundred linguistic forms were gathered through interviews and questionnaires. The subjects were mostly adults, farmers, illiterate people and villagers. The phonological processes observed in these varieties were: 1. assimilation of consonants and vowels ablauting, 2. addition of final vowel, 3. deletion of final consonant 4. alternation of /e/ , /o/,/ i/ to /a/ syllable-initially. Moreover the use of the allophones /q/, /ż / and /s/ in this language variety is observed

CAPTCHA Image