نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

تحقیق حاضر قصد دارد با توصیف گویش گیوی و مقایسةآن با زبان پهلوی- بویژه از جنبة فرآیند های واجی- این گویش را به دلیل اهمیّت تاریخی و فرهنگی اش معرفی نماید و نشان دهد که در گویش گیوی می توان واژه های بسیاری یافت که با وجود اینکه تحت تاثیر فرآیند های واجی قرار گرفته اند در مقایسه با گویش معیار از نظر تلفّظ و معنا نزدیک به زبان پهلوی هستند. فرآیند های واجی که در این تحقیق مدّ نظر بوده اند عبارتند از: حذف،افزایش، ابدال، ادغام و قلب. داده های اصلی این تحقیق، فهرستی از واژه هاست که به عنوان شاهد انتخاب شده اند. این تحقیق، بیانگر روابط عمیق تاریخی میان گویش گیوی و زبان پهلوی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Description of Givi Dialect as Compared with Pahlavi Language

نویسندگان [English]

  • Jalil-allah Faroughi Hendevalan
  • Hasan Mehrjufard
  • Marjan Dorri

چکیده [English]

The aim of the present study is to describe Givi dialect and compare it with Pahlavi language, especially in regard to phonological processes, and to introduce the dialect because of its historical and cultural importance. It also wants to indicate that there are many words in Givi dialect that while they have undergone phonological processes, they are phonologically and semantically, close to Pahlavi language. These processes include deletion, addition, mutation, merger and metathesis. The main data in this study is a list of words which are used as examples to establish the mentioned phonetic changes. This study indicates profound historical links between Givi dialect and Pahlavi language

کلیدواژه‌ها [English]

  • Givi dialect
  • Pahlavi language
  • phonological processes
CAPTCHA Image