نوع مقاله : علمی - پژ‍وهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نورخراسان رضوی

چکیده

برنامة کمینه گرا (چامسکی، 1995) رویکرد غالب و جدید« زبان‌شناسی زایشی» است. بررسی پیوندهای سلسه مراتبیِ ساخت نمای جمله های زبان به لحاظ دانش زبانی ذهنی سخنگویان، هدف عمدة تحلیل ساختی در رویکرد یاد شده است. یکی از ویژگیهای تحلیل ساختی جمله در این رویکرد، در نظرگرفتن مقوله های نقشی است که به تبیین پیوندهای نحوی مقوله های واژگانی کمک می کند. تحقیق حاضر، ضمن ارائة توصیفی دقیق از مقوله های نقشی، به بررسی مقوله نقشی زمان در نحو جمله های فارسی می پردازد.همسو با تعاریف به کار رفته در برنامة کمینه گرا به بررسی چگونگی صرف فعل از راه بازبینی مشخّصه های تعبیرناپذیر موجود در گره زمان و فعل اصلی و عمل مطابقه خواهیم پرداخت. همچنین با در نظر گرفتن اینکه مشخّصة تصریف در زبان فارسی یک مشخّصة قوی است، با ارائة نمونه هایی نشان خواهیم داد که فعل به هستة زمان جذب می شود و درجایگاهی خارج از گروه فعلی بالا (vP) قرار می گیرد. حذف گروه فعلی و پرسشهای تأییدی از جمله شواهدی است که این فرض را تأیید می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of TP as a Functional Category in the Syntax of Persian; a Minimalist Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pahlavannezhad 1
  • Mehdi Meshkatod Dini 1
  • Seyed Mohammad Hosseini Masoum 2

1

2

چکیده [English]

The Minimalist Program is the most recent approach in generative linguistics. The program mainly seeks to analyze the hierarchical structure of the sentences in human languages with regard to the mental linguistic knowledge of the speakers. An interesting aspect of the structural analysis in this approach is the introduction of functional categories, which help to define the syntactic relationships between lexical categories. Providing a comprehensive description of functional categories, the present study deals with the one of the functional categories i.e. Tense, in the syntax of Persian sentences. In line with the definitions applied in the Minimalist Program, we study verb inflection through agreement and the checking process of uninterpretable features on T and V nodes. Moreover, with regard to the fact that the feature Infl is a strong feature in Persian, the verb is attracted to the head T and placed in a position outside vP, vP deletion and tag questions support this hypothesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimalist Program
  • Syntax
  • functional category
  • sentence
  • TP
  • Persian language
CAPTCHA Image