زبانشناسی و گویش‌های خراسان
نشانه ـ معنا‌شناسی «آتش» در آثار عطار نیشابوری

لیلا روحانی سروستانی؛ محمدعلی آتش سودا؛ سمیرا رستمی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 59-86

چکیده
  اصولاً نشانه و معنا در علم زبان‌شناسی مکمل یکدیگر هستند و هر کدام بدون دیگری چیزی به حساب نمی‌آید، عطار در گفتمانی که از آتش در آثار عرفانی خود ارایه می‌دهد، گونه‌ای از نشانه‌ مشهود است که آتش نه تنها در جایگاه یک وسیلۀ گرمابخش، که در جایگاه معنا و مفهوم دیگری نیز بروز می‌کند، که بررسی آن بیشتر در حوزۀ ساختار جانشینی زبانی شکل می-گیرد. ...  بیشتر