فرآیند حذف در زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فرزانه تاج آبادی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-38

چکیده
  حذف از جمله فرآیندهای واجی رایج در زبان­ها است که در آن یک یا چند مشخصة آوایی در یک موضع مشخص حذف می­شود. این بافت خاص می­تواند در یک واژة بسیط وجود داشته باشد یا در اثر یک فرایند ساخت­واژی همچون ترکیب یا وندافزایی ایجادشود. هدف مقاله حاضر این است که در چارچوب نظریة بهینگی به بررسی فرآیند حذف در زبان فارسی گفتاری  بپردازد و ...  بیشتر

کافت و بندزدایی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

مزدک انوشه

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، ، صفحه 101-123

چکیده
  زدودن عناصر زبانی از اشتقاق که با نام کلی حذف شناخته می‌شود، بحث پردامنه‌ای در میان زبان‌شناسان بوده است. هرچند این پدیده گونه‌‌های مختلفی دارد، اما در اغلب آنها سازۀ محذوف معمولاً دارای مرجعی زبانی یا غیرزبانی است. از آن میان، فرایند کافت که عنصر فعلی را (با یا بدون وابسته‌هایش) از جمله‌های همپایه حذف می‌کند، با توجه به ویژگی‌هایی ...  بیشتر