نگاهی به فعل "رفتن" در گویش مشهدی و زبان انگلیسی: شباهت ها و تفاوت ها

رضا پیش قدم؛ شهلا شریفی؛ آتنا عطاران

دوره 6، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 55-77

چکیده
  با توجه به اهمیت گویش مشهدی در مقایسه با دیگر گویش ها، این پژوهش به دنبال بررسی فعل "رفتن" به معنای "شدن" درگویش مشهدی زبان فارسی و زبان انگلیسی است و به مقایسه کاربرد این فعل با زبان انگلیسی می پردازد. از این رو، نگاهی به نظریه صورت و تحلیل نقش تجربی می اندازد. از دیگر اهداف این پژوهش می توان به بررسی تاثیر متغیرهایی از قبیل سن، جنسیت، ...  بیشتر