بررسی و توصیف ساخت آوایی در گویش علیمیرزایی سرخس

محمد رضا پهلوان نژاد؛ مهناز شاهرودی

دوره 4، شماره 6 ، دی 1391

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی توصیفی و همزمانی ویژگی‌های آوایی مشترک موجود در گونه‌های زبانی رایج در 20 منطقه از شهرستان سرخس صورت گرفته است. از این تعداد، مناطقی که شامل فرآیند‌های آوایی مورد نظر هستند ذکر شده است. همچنین داده‌هایی که در بررسی استفاده شده اند شامل 100 صورت زبانی است. داده‌های مورد بررسی به صورت مصاحبه و ضبط صدا گردآوری ...  بیشتر