معنا شناسی
تلفیق نظام نیرو-پویایی و استعاره‌های مفهومی در تحلیل استعاره‌های کوید- 19 زبان فارسی

رضا کاظمیان؛ سمیه حاتم زاده

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 127-153

چکیده
  با ظهور ویروس کرونا، تعابیر استعاره‌ای آن مورد توجه پژوهش‌های متعددی قرار گرفت تا نقش نظام شناختی در درک یک مفهوم جدید و ناشناخته آشکار گردد. این در حالی است که پژوهش‌های گذشته از اهمیت برخی فرایندهای مفهومی همچون نیرو-پویایی که نقش قابل توجهی در مفهوم پروری ویروس کرونا ایفا می‌کند باز مانده اند. لذا پژوهش حاضر با استفاده از مدل ...  بیشتر

بررسی عبارات معترضۀ (و) در زبان فارسی

رضا کاظمیان؛ محمد عموزاده

دوره 11، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 255-280

چکیده
  مطالعۀ عبارات معترضۀ زبان فارسی و به‌ویژه عبارات معترضۀ «و»، از موضوعات جدید محسوب می­‌شود، لذا پژوهش حاضر بر آن است تا مطالعه‌ای نظام‌مند بر روی عبارات معترضۀ «و» بر اساس چهارچوب توصیفی‑تحلیلی کاوالوا (2007) ارائه دهد. این پژوهش با بحث در خصوص محل قرارگیری و ویژگی معمول این عبارات نظیر سیاّل بودن آغاز گشته و سپس دیگر ...  بیشتر