نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی: مطالعه ای رده شناختی

اسماعیل صفائی اصل؛ رضا مراد صحرائی

دوره 10، شماره 18 ، مرداد 1397، ، صفحه 21-53

چکیده
  مقالة حاضر در چارچوب دستور نقش­گرای نظام­مند و بر مبنای رده­شناسی نقش­گرای نظام­مند و مشخصاً تعمیم­های رده­شناختی متیسن (2004) انجام یافته است. هدف از انجام این پژوهش توصیف رفتارهای رده­شناختی نظام آغازگر در دستور بند سادة زبان فارسی بر مبنای تعمیم­های رده­شناختی متیسن و مقایسة رفتارهای رده­شناختی یادشدة زبان فارسی ...  بیشتر