نقشه‌های مفهومی، دستور داستان و قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان

الهه طاهری‌قلعه‌نو؛ شهلا رقیب دوست

دوره 9، شماره 16 ، آبان 1396، ، صفحه 61-85

چکیده
  قصه‌گویی یکی از روش‌های مؤثر در افزایش سطح یادگیری کودک است، چراکه کودک را وامی‌دارد تا براساس مشاهدات و تجارب خود معنایی را خلق‌کند. به‌کارگیری نقشه‌های مفهومی و دستور داستان می‌تواند به کودکان در خلق قصه کمک‌کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ماهیت و کارکرد سیستم نقشه‎های مفهومی و دستور داستان بر مهارت شکل‌گیری و پیچیدگی ...  بیشتر