بررسی طرحواره های قدرتی در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی

سیده مریم فضائلی؛ شهلا شریفی

دوره 5، شماره 8 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 131-144

چکیده
  در این پژوهش، برخی از ضرب المثل های زبان فارسی را که در آن ها مشکل و نوع برخورد با آن مطرح شده، در چارچوب طرحواره های قدرتی بررسی می کنیم. براساس یافته ها، در ضرب المثل های بررسی شده طرحواره های قدرتی سه امکان دارند: وجود مشکل به مثابة یک سد که نمی توان آن را از سر راه برداشت. در این گونه ضرب المثل ها راهکار یا توصیه ای برای حل مشکل وجود ...  بیشتر